Ungdom og vold

Sinnemestring for ungdom

Sinnemestring for ungdom

Stiftelsen Tryggere har i mange år hatt et sinnemestrings- og hjelpetilbud til personer i alle aldre som har utøvd vold eller som har vært i faresonen for å gjøre det. En stor del av de som har benyttet seg av tilbudet, har vært ungdom. Ungdommene har enten tatt direkte kontakt med oss for å benytte seg av samtaletilbudet vårt, eller har blitt rekruttert via barneverntjenestene, konfliktrådet eller andre instanser som jobber med ungdom. 

På denne siden vil du lese mer om vårt ungdomstilbud, dvs. vårt individuelle sinnemestringstilbud til ungdom som har utøvd vold eller overgrep, eller som står i faresonen for å gjøre det.

Målgruppe

Målgruppen er ungdom, som oftest i aldersgruppen fra 16 til 26 år, som: 

 • enten har utøvd vold eller overgrep
 • eller i sinne har utagert mot andre eller gjenstander
 • og som ønsker hjelp til å mestre egen atferd og egne følelser

Samtalene gjennomføres på våre kontorer i Oslo, Lofoten eller Vesterålen, eller via video. I og med at vi også kan gjennomføre samtaler via video, betyr det at ungdomstilbudet vårt er tilgjengelig for ungdom i hele landet. 

Målsetting

Målsettingen med ungdomstilbudet er at den enkelte ungdom skal mestre sitt sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold.

Det er altså ikke målsettingen at ungdommene ikke skal bli sinte. Sinne er en følelse mens utagering og voldsbruk er handlinger. Ungdommene skal fremdeles kunne bli sinte, men takle sinne på måter som gjør at det ikke går utover andre, gjenstander eller seg selv. 

Vi ser også at en del ungdommer er i miljøer de ikke trives i, men der miljøene er med på å påvirke til utagering eller vold. I de tilfellene vil vi sammen med den enkelte ungdom jobbe for at ungdommen kan erstatte usunne miljøer med sunne. Nedenfor skriver vi mer om hvordan vi jobber med ungdom.

Gratis sinnemestring for ungdom i Oslo

Vi har mottatt tilskudd fra Oslo kommune til å gi et individuelt og gratis sinnemestrings- og hjelpetilbud ut 2023. Målgruppen er ungdom i alderen 15-22 år, som er bosatt i Oslo og som har utøvd vold eller annen form for utagering gjentatte ganger. Dersom du kjenner en ungdom i målgruppen som ønsker dette tilbudet – ta kontakt med oss på telefon 23230510. Det er begrenset kapasitet, og vi booker opp etter prinsippet «førsteperson til mølla».

Dersom du vet om en ungdom som ønsker et sinnemestringstilbud, men som ikke bor i Oslo, kan du også kontakte oss for å drøfte mulighetene. Imidlertid må noen finansiere samtalene, enten ungdommens kommune, barneverntjenesten, NAV, foreldre eller andre.

Hvordan vi jobber med ungdom som har utøvd vold

Vi har fokus på tre områder i våre samtaler med ungdommene.

Sinnemestring

Dette er ofte det første området vi jobber med. Her er fokus at den enkelte ungdom skal lære seg verktøy og strategier for å få kontroll på sitt eget sinne og sin egen atferd. Arbeid med konkrete oppgaver og temaer er sentralt, og de kan være: 

 • hvilke situasjoner som er vanskelige
 • sinnesignaler, dvs. hvilke følelser, tanker, atferd og fysiske signaler ungdommen legger merke til når han/hun begynner å bli sint
 • hva som er ungdommens stoppsignal («gult lys»)
 • strategier den enkelte kan benytte for å stoppe opp, roe ned og forebygge nye utageringer

Videre jobber vi med temaer og oppgaver som er knyttet til utagering og voldsbruk. Hensikten er at den enkelte skal bli mer bevisst helt sentrale elementer som ofte er styrende for atferden. Temaene kan være:

 • «prosjektet med volden», altså hva ungdommen forsøker å oppnå gjennom å benytte vold eller å utagere
 • ansvar for egne handlinger
 • vold – hvilke former for vold som finnes
 • hva konsekvensene av vold kan være for den som utøver, utsettes og for eventuelt andre
 • toleransevinduet, dvs. hva den enkelte ungdom kan gjøre for å regulere seg selv

Ungdommen selv

I vårt arbeid med ungdom er det også sentralt å jobbe for å fremme ungdommens styrker, ressurser og egenskaper. Typiske temaer vi kommer inn på her, kan være:

 • ungdommens verdier
 • ungdommens sunne egenskaper og ressurser
 • hva et meningsfylt liv kan innebære

Mange av ungdommene har hørt fra andre hvor de ikke strekker til. De kan ha fått tilbakemelding fra skolene om at de ikke er flinke i matte eller språk. De kan ha fått tilbakemelding fra barnevernstjenesten, politiet eller andre hjelpeinstanser at de er bekymret for ungdommenes atferd. Men ikke så mange har hatt fokus på hva som er bra med den enkelte ungdom, hva som er hans eller hennes beste egenskaper og styrker, og hva han eller hun ønsker for fremtiden? Dette er temaer vi jobber en del med i våre samtaler, og som ungdommene oppgir er veldig givende og inspirerende.

Nettverk og relasjoner

Vi ser hvor viktig det er særlig for ungdom at de blir bevisst sine nettverk og miljøer. Vår erfaring er at når ungdom bytter fra usunne til sunne miljøer, vil det være en betydelig suksessfaktor for å endre fra voldelig til ikke-voldelig atferd. Ungdom vi har i samtaler sliter ofte også med nære relasjoner, og derfor jobber vi med relasjonskompetanse. Temaer som inngår i dette, kan være:

 • kartlegging av relasjoner (nettverk) og kvaliteten på relasjonene (nettverkene)
 • tilknytning
 • grenser og grensesetting
 • kommunikasjon
 • samtykke

Som det fremkommer, har vi fokus på en rekke områder i våre samtaler med ungdommene. Vi har erfart at dette er viktig for å få til gode endringsprosesser. Viktigheten av å ha en bred tilnærming blir også fremhevet i rapporten Risiko og livssammenheng for unge kriminelle i Oslo – En stødig grunnmur for mestring. Rapporten, som gir informasjon om ungdommer som har utøvd vold eller begått annen kriminalitet i Oslo, er utarbeidet av politiet i Oslo i samarbeid med Salto, dvs. Oslo sitt SLT-arbeid.

Digitalt hefte – Se meg, hjelp meg

Stiftelsen Tryggere har i flere år mottatt støtte fra Sekretariatet for konfliktrådet til å tilby hjelp til ungdom som har utøvd vold eller overgrep. En del av støtten har gått med til å utarbeide et hefte der vi beskriver våre erfaringer med hva som fungerte for ungdom som klarte å endre voldelig atferd. Heftet Se meg, forstå meg, hjelp meg – Hva fungerte for ungdom som klarte å endre voldelig atferd? kan du laste ned gratis. 

I heftet vil du lese mer om hvordan vi jobbet med ungdom som hadde:

 • utøvd vold mot fremmede
 • utagert mot familiemedlemmer
 • begått voldtekt
 • utøvd kjærestevold

Tidligere gjennomførte prosjekter

I 2022 mottok vi flere prosjekttilskudd som ga oss mulighet til å gi et godt hjelpetilbud til ungdom som slet med sinnemestring og/eller som har utøvd vold. I løpet av året hjalp vi nærmere 50 ungdommer til å mestre sitt sinne, slutte å utøve vold og å få det bedre med seg selv.

Prosjekttilskuddene vi mottok i 2022 var:

 • Bufdir – et individuelt tilbud om sinnemestring for unge voksne i alderen 16-26 år
 • Oslo kommune – et individuelt tilrettelagt sinnemestrings- og oppfølgingstilbud for unge i alderen 15-18 som har utøvd vold gjentatte ganger
 • Helsedirektoratet – for å gi et individuelt sinnemestrings- og hjelpetilbud til ungdom i alderen 16-26 år som hadde utøvd vold og som ønsket hjelp til å endre atferd og bli inkludert i aktiv samfunnsdeltakelse.

Tilskuddene varte ut 2022. Pågangen var større enn kapasiteten innenfor prosjektrammene.

Ønsker du mer informasjon om vårt tilbud til ungdom som har utøvd vold eller overgrep? Ta gjerne kontakt med oss enten på telefon eller epost.

Øker ungdomsvolden?

I mange år viste undersøkelser at volden blant ungdom var synkende. Men siden 2020 viser forskning på ungdomsvolden en svak økning i andelen unge som sier de har blitt truet med vold eller fått sår eller skade på grunn av vold. Økningen er ikke veldig markant, men utgjør allikevel et brudd på en trend. Vold blant ungdom øker mest i Oslo, og den er særlig tydelig blant gutter i alderen 15-17 år.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss på:

Rull til toppen