Metodekurs sinnemestring

Metodekurs i sinnemestring

Er du terapeut og ønsker å lære å jobbe med sinnemestring?

Stiftelsen Tryggere gjennomfører metodekurs i sinnemestring. Målgruppen for kurset er fagfolk som jobber med personer som har sinneproblem og/eller utøver vold.

Kort om Stiftelsen Tryggere

Stiftelsen Tryggere er en ideell organisasjon som jobber med:

 • Sinnemestring for personer i alle aldre, også ungdommer (fra omtrent 14 år)
 • Forebyggende tiltak mot vold, digitale krenkelser og seksuelle overgrep
 • Kurs og kunnskapsformidling til fagpersoner
 • Rådgivning og bistand til kommuner og organisasjoner om forebygging av vold og overgrep

Vårt hovedkontor er i Oslo, men vi gjennomfører tiltak over hele landet. 

Om vårt sinnemestringstilbud

Vårt sinnemestringstilbud blir benyttet av personer i alle aldre som i sinne kan utagere:

 • mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, krenke, slå osv.
 • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren osv.

Den viktigste målsettingen med sinnemestringstilbudet er at den enkelte klient skal mestre sitt sinne på en god måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold.

For mer informasjon om vårt sinnemestringstilbud.

Metoden til Stiftelsen Tryggere

Vår metode for arbeid med sinnemestring er basert på: 

 • eklektisk tilnærming med elementer fra psykoedukativ, kognitiv og emosjonsfokusert terapi
 • anerkjente metoder innenfor behandling av personer som har utøvd vold 
 • hva forskning viser fungerer i terapi
 • erfaring fra mange års arbeid med personer som har utøvd vold

Sinnemestring i 3 trinn

Vår modell for arbeid med sinnemestring er delt inn i tre trinn:

mestring av sinne i 3 trinn

Trinn 1, sinnekontroll, består av arbeid med temaer og oppgaver som gir klienten verktøy for å ha kontroll på eget sinne i vanskelige situasjoner. 

I trinn 2 jobber vi med blant annet underliggende sårbarhet som historikk, fortolkninger og holdninger. Hensikten er at klienten skal forstå og redusere årsakene til eget sinneproblem. 

I trinn 3 jobber vi med temaer for å forbedre det relasjonelle og øke forståelsen for partner- og barneperspektivet.

Hvordan metodekurset er lagt opp

Metodekurset går over seks dager fordelt på tre deler.

 • Del 1 går over to dager. Her er fokus: generelt om sinne og sinnemestring, grunnleggende om vold og vold i nære relasjoner, grunnleggende om personer som har utøvd vold. Dessuten går vi gjennom trinn 1 i modellen – sinnekontroll.
 • Del 2, som gjennomføres omtrent fire uker etter del 1, går over tre dager. Her er fokus trinn 2 og 3 i modellen: arbeid med utøvers underliggende sårbarhet og arbeid med utøvers relasjoner samt partner- og barneperspektivet. Dessuten gjennomgår vi hvordan vi som fagpersoner kan ta vare på oss selv i arbeid med mennesker som utøver vold.
 • Del 3, som gjennomføres 1-2 måneder etter del 2, er en oppfølgingssamling som går over en dag. Her går vi gjennom dilemmaer og utfordringer man som terapeut kan møte på når man jobber med sinnemestring.

Målgrupper

Av erfaring vet vi at noen kun ønsker å lære seg arbeid med sinnekontroll, mens andre ønsker å lære seg hele metoden for mer langsiktig terapeutisk arbeid med sine klienter. Derfor har vi delt kurset i to deler. 

Del 1 er egnet for ansatte i hjelpeapparat, f.eks. ungdomskontakter, miljøarbeidere, ansatte i skolehelsetjenesten og på helsestasjoner, sosiallærere osv. som ønsker å lære sine klienter/brukere enkle verktøy for sinnekontroll. 
De som kun deltar på den første delen, får utdelt Stiftelsen Tryggere sitt kompendium for Sinnekontroll (ett trykt eksemplar per deltaker). 

Hele metodekurset, dvs. både del 1 og 2, er egnet for ansatte i hjelpeapparat som kan komme til å jobbe over lengre tid (terapeutisk arbeid) med personer som har sinneproblemer. Dette kan f.eks. være familierådgivning, familiesentre, familievern, barnevern, miljøterapeuter etc. 
De som deltar på begge delene, får utdelt Metodehåndboken til Stiftelsen Tryggere (ett trykt eksemplar per deltaker).

Kommende kurs

Vi har ikke planlagt nye kurs. Imidlertid har vi søkt støtte til å kunne arrangere to metodekurs i sinnemestring. I løpet av mars -23 vil vi motta svar på søknaden. Dersom vi mottar støtte, vil informasjon om kursene bli lagt ut på denne siden.

I 2022 mottok vi støtte fra Konfliktrådet til å arrangere ett metodekurs i Sarpsborg. Rundt 30 fagpersoner deltok, og de var ansatt i private organisasjoner og kommunale etater i Østfold.

Vi har tidligere arrangert metodekurs på oppdrag fra konkrete kommuner eller offentlige etater.

Kontakt oss

Ring oss gjerne på telefon 23 23 05 10 dersom du ønsker mer informasjon om våre metodekurs. 

Rull til toppen