Metodekurs sinnemestring

Metodekurs i sinnemestring

Ønsker du å lære å jobbe med sinnemestring?

Stiftelsen Tryggere gjennomfører metodekurs i sinnemestring. Målgruppen for kurset er fagpersoner som jobber med ungdom og/eller voksne som har sinneproblemer og/eller utøver vold.

Kort om Stiftelsen Tryggere

Stiftelsen Tryggere er en ideell organisasjon som jobber med:

 • Sinnemestring for personer i alle aldre, også ungdom
 • Forebyggende tiltak mot vold, digitale krenkelser, seksuell trakassering og seksuelle overgrep
 • Kurs og kunnskapsformidling til fagpersoner
 • Rådgivning og bistand til kommuner og organisasjoner om forebygging av vold og overgrep

Vårt hovedkontor er i Oslo, men vi gjennomfører tiltak over hele landet. 

Om vårt sinnemestringstilbud

Vårt sinnemestringstilbud blir benyttet av personer i alle aldre som i sinne kan utagere:

 • mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, krenke, slå osv.
 • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren osv.

Den viktigste målsettingen med sinnemestringstilbudet er at den enkelte bruker skal mestre sitt sinne på en god måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold.

For mer informasjon om vårt sinnemestringstilbud.

Vi har også et sinnemestrings- og hjelpetilbud for ungdom.

Metoden til Stiftelsen Tryggere

Vår metode for arbeid med sinnemestring er basert på: 

 • eklektisk tilnærming med elementer fra psykoedukativ, kognitiv og emosjonsfokusert terapi
 • anerkjente metoder innenfor behandling av personer som har utøvd vold eller overgrep 
 • hva forskning viser fungerer i hjelpetilbud
 • erfaring fra mange års arbeid med personer som har utøvd vold og overgrep

Sinnemestring i 3 trinn

Vår modell for arbeid med sinnemestring er delt inn i tre trinn:

mestring av sinne i 3 trinn

Trinn 1, sinnekontroll, består av arbeid med temaer og oppgaver som gir klienten verktøy for å ha kontroll på eget sinne i vanskelige situasjoner. 

I trinn 2 jobber vi med blant annet underliggende sårbarhet som historikk, fortolkninger og holdninger. Hensikten er at klienten skal forstå og redusere årsakene til eget sinneproblem og styrke sine sunne ressurser. 

I trinn 3 jobber vi med temaer for å forbedre det relasjonelle og øke forståelsen for andres perspektiv, f.eks. partner, barn eller andre som utsettes.

Sinnekontroll – Sinnemestring

Vi skiller mellom sinnekontroll (Trinn 1) og sinnemestring (alle tre trinnene).

Sinnekontroll: Målsettingen med sinnekontroll er at brukerne skal lære verktøy og strategier de kan benytte for å få kontroll på eget sinne i vanskelige situasjoner. Det er normalt med 4-5 samtaler for å gå gjennom temaene og oppgavene i sinnekontroll.

Sinnemestring inkluderer arbeid med alle tre trinnene. Den viktigste målsettingen med sinnemestring er at brukerne skal mestre sitt sinne på gode og konstruktive måter gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold. Et resultat av dette vil være at partner, barn og event. andre skal oppleve økt trygghet. I gjennomsnitt har en bruker 15 samtaler før målsettingen er nådd. 

Hvordan metodekurset er lagt opp

Nedenfor benytter vi «hjelpere» om de som har gjennomført metodekurset for å jobbe med sinnemestring. Av erfaring vet vi at ikke alle hjelpere som ønsker å jobbe med sinnekontroll/sinnemestring, ønsker å lære seg hele metoden. Noen jobber kort tid med hver bruker, og ønsker derfor å tilegne seg verktøy og strategier som de kan formidle til brukerne sine i løpet av 4-5 samtaler. Andre ønsker å lære seg hele metoden for å jobbe med brukerne over lengre tid. Dette har vi tatt hensyn til gjennom å dele metodekurset i to.  

 • Del 1 går over to dager. Her er fokus på trinn 1 i modellen – Sinnekontroll. Vi vil gjennomgå alle oppgavene og temaene i dette trinnet. Dessuten vil vi gjennomgå: Generelt om sinne og sinnemestring. Grunnleggende om vold og vold i nære relasjoner. Grunnleggende om personer som har utøvd vold, både ungdom som har utøvd mot jevnaldrende og «voksne» som har utøvd i nære relasjoner. De som har gjennomgått metodekursets del 1 vil kunne tilføre brukerne sine enkle verktøy og strategier for sinnekontroll. Metodekursets del 1 er egnet for ansatte i hjelpeapparat som vil ha samtaler med brukere over kort tid, f.eks. ungdomskontakter, miljøarbeidere, ansatte i skolehelsetjenesten og på helsestasjoner.
 • Del 2 går over to dager, og har fokus på de resterende temaene i den komplette modellen. Dette inkluderer arbeid med underliggende sårbarhet til brukernes sinneproblem og partner- og barneperspektiv. Dessuten vil vi gå nærmere inn på vår metode for arbeid med ungdom som har utøvd vold. I tillegg vil vi gjennomgå: hvordan vi som fagpersoner kan ta vare på oss selv, hvordan starte og drive et sinnemestringstilbud, og dilemmaer som kan oppstå i arbeid med sinnemestringsklienter. Hele metodekurset, dvs. både del 1 og 2, er egnet for fagpersoner som ønsker å jobbe med sinnemestring over tid med sine brukere. Dette kan f.eks. være hjelper som jobber med familieveiledning, FACT, i BUP og barnevern og andre i hjelpeapparatet som jobber med sinne, vold og psykisk helse. 

Gratis webinar

Mandag 8. april 2024 arrangerte vi et gratis webinar om metodekurset og vårt arbeid med ungdom som har utøvd vold eller overgrep. Vi vil arrangere et nytt gratis webinar i august eller september. Endelig tidspunkt er ikke bestemt enda. Send oss en e-post til post@tryggere.no dersom du ønsker informasjon om når webinaret skal arrangeres.

Åpent kurs i Oslo våren 2025

Neste åpne metodekurs vil sannsynligvis bli arrangert i Oslo våren 2025. Når datoer er bestemt, vil de bli offentliggjort på denne siden. Du kan også sende oss en e-post dersom du er interessert. Da vil du motta informasjon fra oss så snart tidspunkt for metodekurset er bestemt.

Lukkede kurs

Vi kan også gjennomføre interne lukkede kurs hos en kommune eller organisasjon. Dersom dette er av interesse, kan du kontakte oss slik at vi kan sende deg mer informasjon. Flere kommuner eller organisasjoner kan gjerne gå sammen om å bestille metodekurs for sine ansatte.

Veiledning

Fagpersoner som jobber med sinnemestring, har behov for veiledning og faglig oppdatering. Dette er viktig både for dem selv som personer og hjelpere, for arbeidsgiverne og for brukerne. Vi tilbyr derfor veiledning og faglig oppdatering til de som har gjennomført vårt metodekurs. 

Vi har to typer veiledning: planlagt og akutt veiledning. 

Planlagt veiledning

Veiledningen omfatter tre områder: 

1. Konkrete dilemmaer i arbeidet med sinnemestring.: Dette kan både være utfordringer i arbeid med brukerne, f.eks. dersom man mistenker at en bruker manipulerer, eller utfordringer knyttet til bruk av metoden eller arbeid med sinnemestring generelt. 

2. Påfyll av faglig informasjon.: Arbeid med sinnemestring og tilstøtende fagfelt, for eksempel vold i nære relasjoner, er i stadig utvikling. De som er under veiledning hos oss, vil få tilførsel av ny relevant kunnskap og forskning, slik at de holder seg faglig oppdatert. 

3. Nyeste versjon av metodehåndboken.: Årlig oppdaterer Stiftelsen Tryggere metodehåndboken. Dette kan dreie seg om å ta inn ny fagkunnskap, nye teorier og oppgaver. Hjelperne som er under veiledning, vil motta nyeste utgave av håndboken. 

Akutt veiledning

I tillegg kan de som jobber med sinnemestring møte dilemmaer der de har behov for akutt veiledning. Dette kan dreie seg om at de opplever utfordringer knyttet til brukerne som de er usikre på hvordan de skal forholde seg til, f.eks. informasjon om fare for nye vold. Det er viktig at hjelperne står alene i slike dilemmaer. Det er også viktig at de kan få veiledning på kort varsel. Vi har lagt til rette for at man kan bestille individuell veiledning hos oss. Samtalene gjennomføres enten via telefon eller video. 

Kontakt oss

Ring oss gjerne på telefon 23 23 05 10 eller send oss mail til post@tryggere.no dersom du ønsker mer informasjon om våre metodekurs.