Metodekurs sinnemestring

Metodekurs i sinnemestring

Er du terapeut og ønsker å lære å jobbe med sinnemestring?

Stiftelsen Tryggere skal høsten 2022 gjennomføre et metodekurs i sinnemestring. Målgruppen for metodekurset er fagfolk som jobber med personer som har sinneproblem og/eller utøver vold. Kurset arrangeres i samarbeid med Sarpsborg kommune og er finansiert med prosjektstøtte fra Sekretariatet for konfliktrådene.

Kort om Stiftelsen Tryggere

Stiftelsen Tryggere er en ideell organisasjon som jobber med:

 • Sinnemestring for personer i alle aldre, også ungdommer (fra omtrent 14 år)
 • Forebyggende tiltak mot vold, digitale krenkelser og seksuelle overgrep
 • Kurs og kunnskapsformidling til fagpersoner
 • Rådgivning og bistand til kommuner og organisasjoner om forebygging av vold og overgrep

Vårt hovedkontor er i Oslo, men vi gjennomfører tiltak over hele landet. 

Om vårt sinnemestringstilbud

Vårt sinnemestringstilbud blir benyttet av personer i alle aldre som i sinne kan utagere:

 • mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, krenke, slå osv.
 • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren osv.

Den viktigste målsettingen med sinnemestringstilbudet er at den enkelte klient skal mestre sitt sinne på en god måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold.

For mer informasjon om vårt sinnemestringstilbud.

Metoden til Stiftelsen Tryggere

Vår metode for arbeid med sinnemestring er basert på: 

 • eklektisk tilnærming med elementer fra psykoedukativ, kognitiv og emosjonsfokusert terapi
 • anerkjente metoder innenfor behandling av personer som har utøvd vold 
 • hva forskning viser fungerer i terapi
 • erfaring fra mange års arbeid med personer som har utøvd vold

Sinnemestring i 3 trinn

Vår modell for arbeid med sinnemestring er delt inn i tre trinn:

mestring av sinne i 3 trinn

Trinn 1, sinnekontroll, består av arbeid med temaer og oppgaver som gir klienten verktøy for å ha kontroll på eget sinne i vanskelige situasjoner. 

I trinn 2 jobber vi med blant annet underliggende sårbarhet som historikk, fortolkninger og holdninger. Hensikten er at klienten skal forstå og redusere årsakene til eget sinneproblem. 

I trinn 3 jobber vi med temaer for å forbedre det relasjonelle og øke forståelsen for partner- og barneperspektivet.

Hvordan metodekurset er lagt opp

Metodekurset gjennomføres i to deler:

 • Del 1: 30. – 31. august.
 • Del 2: 27. – 29. september.
 • I tillegg vil det være en oppfølgingssamling 8. november.

Tidspunkt: kl. 0900-1530 alle dager. Det vil bli servert lunsj. 
Kurset gjennomføres i Sarpsborg.

Kurset er finansiert med midler fra Sekretariatet for konfliktrådene, noe som medfører at det er gratis å delta. Imidlertid er det begrenset antall plasser.

Del 1: 30-31. august

I den første delen vil gå gjennomgå følgende temaer: 

 • grunnleggende om sinne og vold
 • grunnleggende om arbeid med sinnemestring
 • grunnleggende om personer som har utøvd vold

I tillegg vil vi jobbe med temaene og oppgavene i det første trinnet i modellen, sinnekontroll. 

Del 2: 27.-29. september

I den andre delen vil vi ha fokus på de resterende temaene i den komplette modellen for sinnemestring. Dette inkluderer arbeid med den underliggende sårbarheten til klientens sinneproblem og partner- og barneperspektiv. I tillegg vil vi gjennomgå:

 • arbeid med målsetting og arbeidsalliansen
 • hvordan vi som fagpersoner kan ta vare på oss selv
 • hvordan starte og drive et sinnemestringstilbud
 • dilemmaer som kan oppstå i arbeid med klienter. 

Felles for del 1 og 2 er at temaene blir gjennomgått i form av undervisning, oppgaver og øvelser/rollespill. Deltakerne skal bruke eksempler fra eget arbeid og eget liv i arbeid med oppgavene.

Oppfølgingssamlingen 8. november er for de som deltar på både del 1 og 2. På denne samlingen vil vi gjennomgå spørsmål og dilemmaer knyttet til arbeid med sinnemestring.

Målgrupper

Av erfaring vet vi at noen kun ønsker å lære seg arbeid med sinnekontroll, mens andre ønsker å lære seg hele metoden for mer langsiktig terapeutisk arbeid med sine klienter. Derfor har vi delt kurset i to deler. 

Del 1 er egnet for ansatte i hjelpeapparat, f.eks. ungdomskontakter, miljøarbeidere, ansatte i skolehelsetjenesten og på helsestasjoner, sosiallærere osv. som ønsker å lære sine klienter/brukere enkle verktøy for sinnekontroll. 
De som kun deltar på den første delen, får utdelt Stiftelsen Tryggere sitt kompendium for Sinnekontroll (ett trykt eksemplar per deltaker). 

Hele metodekurset, dvs. både del 1 og 2, er egnet for ansatte i hjelpeapparat som kan komme til å jobbe over lengre tid (terapeutisk arbeid) med personer som har sinneproblemer. Dette kan f.eks. være familierådgivning, familiesentre, familievern, barnevern, miljøterapeuter etc. 
De som deltar på begge delene, får utdelt Metodehåndboken til Stiftelsen Tryggere (ett trykt eksemplar per deltaker).

Påmelding

Du melder deg på ved å sende en mail til metodekurs@tryggere.no

I påmeldingen må du oppgi: 

 • Navn
 • Stillingstittel
 • Kommune/arbeidssted/avdeling
 • Jobbmail
 • Mobilnummer
 • Om du vil delta kun på del 1 eller både del 1 og 2. 
 • Om du har allergier vi må ta hensyn til ifm. servering av lunsj

Det er begrenset antall plasser på kurset. Når kurset er fullt, vil vi opprette venteliste. 

Når du melder deg på, vil du i løpet av kort tid få tilbakemelding om du får plass eller om du står på ventelisten. 

Uken før første samling vil de som får plass på kurset få tilsendt mer praktisk informasjon. 

Gjennom å sende oss kontaktdataene godkjenner du at vi kan lagre dette for å sende deg videre informasjon i forbindelse med metodekurset.

Kontakt oss

Ring oss gjerne på telefon 23 23 05 10 dersom du ønsker mer informasjon om kurset. 

Rull til toppen