Tiltak og retningslinjer mot trakassering og mobbing

Utfordringer med trakassering og mobbing?

Seksuell trakassering, digitale krenkelser, spredning av bilder uten samtykke har de senere årene kommet stadig mer i fokus. Særlig har #metoo bidratt til en nulltoleranse ift. seksuell trakassering. 

Trakassering, mobbing og overgrep kan forekomme på mange arenaer, også i tilknytning til idrett og annen frivillig virksomhet. Stadig flere idrettslag og organisasjoner har blitt stilt overfor problemer de ikke har møtt tidligere. Hvilke lover og regler gjelder? Hvilke retningslinjer og tiltak må iverksettes? Hvordan skal retningslinjene kommuniseres til medlemmene? Hvordan bør man organisere arbeidet internt? Og hva skal man gjøre dersom man opplever at vold eller trakassering forekommer? 

Gode planer i organisasjoner

Når vi jobber med organisasjoner og bedrifter, bruker vi først tid til å sette oss inn i utfordringene og eksisterende rammeverk. Deretter lager vi, i samarbeid med organisasjonen, en plan for det videre arbeidet. Her vil noen av momentene fra kommunale handlingsplaner være relevant:

  • Generell kunnskap til alle medlemmer i organisasjonen. Dette kan for eksempel være informasjon om hva vold, seksuell trakassering og overgrep er, om retningslinjer for å melde,  informasjon om hjelpeapparatet osv.
  • Spesifikk kunnskap hos de som har et særskilt ansvar. Dette kan være retningslinjer og prosedyrer for arbeid dersom det foreligger en bekymring eller melding. 
  • En oversikt over eksterne hjelpetilbud til de som enten har vært utsatt for vold eller overgrep eller som har utøvd dette.

Konkrete tiltak

I tillegg til å lage planer, strategier, retningslinjer og prosedyrer, bidrar vi ofte med svært konkrete tiltak, som for eksempel:

  • Kunnskapsformidling om mobbing, seksuell trakassering, digitale krenkelser osv. til alle i organisasjonen, klubben osv. 
  • Opplæring av de med særskilt ansvar om retningslinjer, varslingsrutiner og prosedyrer for arbeid med konkrete saker.
  • Bekymringssamtalen, hvordan gå frem dersom man har mistanke eller bekymring.

Lokal hjelp

I mange tilfeller er det ikke slik at en organisasjon (idrettslag, forening osv) skal gjennomføre alle tiltakene selv. En idrettsklubb driver ikke med hjelpetilbud til de som har vært utsatt eller utøvd. Da kan det være viktig å få inn i planene og strategiene hvilke lokale hjelpetilbud som finnes for å ivareta de områdene. Her kan Stiftelsen Tryggere bidra, for vi kjenner til hvilke typer lokale hjelpetiltak som kan bidra på de ulike problemområdene. 

Usikker på hvordan gå frem?

Mange opplever at de ikke har kunnskap eller ressurser til å gjøre dette arbeidet selv. Da kan vi bistå. Vi har kompetanse til å drive intern opplæring. Noen ganger har vi også vært medlem av ressursgrupper, nettopp for å kunne bidra med kompetanse resten av medlemmene i organisasjonen eller klubben ikke har. 

Kontakt oss

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss på:

Rull til toppen