Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

På denne siden vil vi skrive om handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Imidlertid vil mye av det som står her også være relevant for plan mot overgrep, seksuell trakassering, mobbing osv. 

Kommuners utfordringer

Kommuner er pålagt å jobbe forebyggende og bekjempe vold i nære relasjoner. Noen sentrale lover som er med å beskrive dette er krisesenterloven, Istanbul-konvensjonen, helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, psykisk helsevernloven og sosialtjenesteloven for å nevne noen av de mest sentrale. Endringene i barnevernloven er også viktig. Allikevel viser en rapport lagt frem i 2019 at kun 40 % av landets kommuner hadde handlingsplaner. 

Handlingsplan – tiltak på flere nivåer

For å forebygge vold og overgrep i en kommune eller organisasjon mener vi det er nødvendig med tiltak på flere plan:

  • Generell kunnskap til alle innbyggerne i kommunen eller medlemmer i organisasjonen. Dette kan for eksempel være informasjon om hva vold, seksuell trakassering og overgrep er, om melde- og varslingsplikt og informasjon om hjelpeapparatet.
  • Spesifikk kunnskap hos alle som jobber i hjelpeapparatet. Dette dreiser seg om målrettet kompetanseheving hos de som jobber med mennesker eller som har et særskilt ansvar.
  • Retningslinjer og prosedyrer. Hvem som skal gjøre hva dersom det er mistanke om vold eller overgrep.
  • Hjelpetilbud til de som enten har vært utsatt for vold eller overgrep eller som har utøvd dette.

De handlingsplanene mot vold i nære relasjoner som har vist seg mest effektive er de som inneholder punktene nevnt over og som blir gjennomført over tid.

Handlingsplan – gode seksempler

Sortland kommune – Æ E MÆ

Sortland kommune har i mange år jobbet med å forebygge særlig seksuelle overgrep. Her er informasjon om prosjektet og om undervisningstiltaket Æ E MÆ. Sortland kommune har fått mye anerkjennelse for det forebyggende arbeidet de gjennomfører.

Det vi synes er særlig bra med det Sortland kommune har fått til, er følgende:

  • Det forebyggende arbeidet er forankret i kommunens ledelse
  • Tiltakene har foregått over mange år og er blitt en del av det ordinære tilbudet i kommunen
  • Innbyggerne i kommunen har mottatt budskapet (alderstilpasset) mange ganger fra de var små til de gikk ut av videregående skole

Mosseregionen – Uten vold

Kommunene i Mosseregionen har gått sammen om å utarbeide og gjennomføre interkommunale tiltak. På siden Uten vold finner du mer informasjon om det flotte arbeidet.
Det vi synes er særlig bra med handlingsplanen i Mosseregionen, er følgende:

  • Handlingsplanen er forankret i kommunenes ledelse
  • Arbeidet med handlingsplanen er i stor grad utført av det lokale krisesenteret (krisesentrene har meget god kompetanse på vold i nære relasjoner) i samarbeid med relevante lokale etater
  • Det er utarbeidet konkrete verktøy både for å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner

I tillegg finnes det en rekke planer som er gjort i andre kommuner og organisasjoner.

Kontakt oss

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss på: