Prosjekter - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prosjekter – forebygging av vold og overgrep

Stiftelsen Tryggere gjennomfører årlig prosjekter som har som formål å forebygge vold, seksuelle krenkelser og overgrep. Etter mange års erfaring fra arbeid med personer som utøver vold eller overgrep, har vi opparbeidet oss masse erfaring. Denne erfaringen benytter vi inn i prosjekter for å forebygge vold i nære relasjoner og kjærestevold, eller for å forebygge seksuell trakassering, overgrep, ulovlig deling av bilder etc.

Noen av prosjektene gjennomfører vi i samarbeid med andre organisasjoner. I og med at vi har meget god kompetanse på personer som har utøvd vold, samarbeider vi godt med organisasjoner som har god kompetanse på de som har vært utsatt for vold eller overgrep. Vi har gjennomført flere prosjekter med f.eks. krisesentre og DIXI Ressurssenter mot voldtekt.

Nedenfor følger en oversikt over pågående og avsluttede prosjekter.

Har du en ide til et prosjekt som kan forebygge vold eller overgrep, og ønsker noen å samarbeide om prosjektet med? Ta gjerne kontakt med oss så kan vi sammen finne ut om vi skal samarbeide for å gjennomføre ideen din.

Ønsker du mer informasjon om våre pågående prosjekter? Eller har du en ide til et godt forebyggende prosjekt og vurderer å samarbeide med oss? I så fall ville vi satt pris på å høre fra deg. Kontakt oss på 23 23 05 10 eller på post@tryggere.no.

Tryggere kjæreste – chat

Stiftelsen Tryggere har også i 2018 fått støtte til å gjennomføre prosjektet «Tryggere kjæreste». Dette er et prosjekt som er rettet mot ungdom opp til 26 år. Prosjektet består av et samtaletilbud og et tilbud om chat. På denne siden beskrives tilbudet om chat.

Er du gutt eller jente opp til 26 år som:

 • kan bli så sint at du mister kontrollen og gjør eller sier noe du angrer på?
 • kan bli veldig sjalu på din kjæreste og har behov for kontroll?
 • har sagt eller gjort noe i sinne som har skremt eller gjort din kjæreste utrygg?
 • har fått råd av din kjæreste til å søke hjelp for sinne, aggresjon eller vold?
 • har gjort noe seksuelt mot din kjæreste eller en annen, og du er usikker på om det du gjorde var å gå over en grense?
 • eller du kjenner noen som sliter med dette?

I så fall kan du chate med oss om dette. På chaten kan du stille spørsmål som har med sinne, aggresjon, utrygge kjæresteforhold, sjalusi og kontroll å gjøre. Spørsmålene blir besvart av rådgivere som i mange år har jobbet med forebygging av og undervisning om vold og overgrep. Du er anonym.

Dersom du i løpet av chatten finner ut at du ønsker å oppsøke et hjelpetilbud, har vi god oversikt over hvilke hjelpetilbud som finnes i de ulike stedene i landet.

Chatten er åpen neste gang tirsdag 5. juni kl. 18-20.

 


 

Tryggere kjæreste – tilbud om individualsamtaler

Stiftelsen Tryggere har også i 2018 fått støtte til å gjennomføre prosjektet «Tryggere kjæreste». Dette er et prosjekt som er rettet mot ungdommer opp til 26 år. Prosjektet består av et samtaletilbud og et tilbud om chat. På denne siden beskrives samtaletilbudet.

Er du gutt eller jente opp til 26 år som:

 • kan bli så sint at du mister kontrollen og gjør noe du angrer på etterpå?
 • kan bli veldig sjalu på din kjæreste og har behov for kontroll?
 • har sagt eller gjort noe i sinne som har skremt eller gjort din kjæreste utrygg?
 • har fått råd av din kjæreste til å søke hjelp for sinne, aggresjon eller kontrollbehov?
 • har gjort noe seksuelt mot din kjæreste eller en annen, og du er usikker på om det du gjorde var å gå over en grense?
 • og som bor i eller i nærheten av Oslo?

I så fall kan dette tilbudet passe for deg.

Tilbudet om individualsamtaler betyr at du kan ha samtaler med en terapeut slik at du kan få hjelp til å forandre hvordan du reagerer i vanskelige situasjoner. I løpet av samtalene vil du lære deg «verktøy» som gjør at du kan takle utfordringer på en bedre måte, og bli en «tryggere kjæreste». Samtalene vil foregå i våre lokaler sentralt i Oslo, kun 5 minutter å gå fra Oslo S. Det er gratis å benytte seg av samtaletilbudet.

Terapeutene som har samtalene har selv opplevd å være så sinte at de har gjort ting de har angret på. De vet derfor at det er skamfullt og flaut å slite med disse problemene.

Vi har bevisst ikke satt en nedre aldersgrense for hva vi mener med «ungdom». Det får bli opp til den enkelte selv å avgjøre hvorvidt de anser seg som innenfor målgruppen. Imidlertid må vi innhente nødvendig tillatelse fra foreldre/foresatte av de under 18 år som ønsker å benytte seg av tilbudet om individualsamtaler.

Dersom dette er av interesse for deg, ta kontakt med oss på telefon 91 76 15 62.

Stiftelsen Tryggere har fått prosjekttilskudd fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging til i 2018 å tilby sinnemestringssamtaler for unge voksne.

Vårt sinnemestringstilbud retter seg mot personer som i sinne utagerer:
– mot andre i form av slag, spark, skriking, trusler, utskjelling …
– mot gjenstander ved å slå i bordet, smelle med døren, kaste ting …
og som er motivert til å endre sin egen atferd.

Den viktigste målsettingen med sinnemestringstilbudet er at den enkelte deltaker skal mestre sitt sinne på en god måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

Dersom du er i alderen 18 – 30 år og kjenner deg igjen i beskrivelsen over, kan vårt sinnemestringstilbud være aktuelt for deg. Ta kontakt med oss på telefon 91 76 15 62 for mer informasjon.

Stiftelsen Tryggere har fått prosjekttilskudd fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging til å arrangere en fagdag i Kristiansand torsdag 25. oktober 2018. Fagdagen vil blir arrangert i samarbeid med DIXI Ressurssenter mot voldtekt, og hensikten med fagdagene er at deltakerne skal få økt kunnskap om vold og overgrep blant ungdom og i nære relasjoner, slik at de blir bedre i stand til å avdekke, forebygge og bekjempe dette i sine møter med barn og unge.

Målgruppen vil være fagpersoner i Agder som ansatte på skolene som lærere, helsesøstre og sosialfaglige rådgivere. I tillegg vil vi invitere voksne som i andre sammenhenger møter barn og unge, for eksempel ledere og engasjerte i idrettslag og fritidsklubber.

Fagdagen vil omhandle følgende temaer:
– Hva er vold og seksuelle overgrep?
– Hvor stort er omfanget?
– Hva kan konsekvensene være av å utsettes for eller utøve denne form for handlinger (inkl. lever i en familie der det er vold)?
– Hvilke signaler kan tyde på at noen utsettes for eller utøver dette?
– Hvordan gå frem for å avdekke om noen utsettes for eller utøver slike handlinger (inkl. lever i en familie der det er vold)?
– Hva man skal gjøre om det fremkommer at noen utsettes for eller utøver vold og overgrep. Her vil informasjon om relevante lokale hjelpetilbud bli inkludert.
Temaene vil belyses gjennom forelesning, gruppeoppgaver, diskusjoner i plenum og filmvisning.
Deltakerne vil få utlevert et faghefte som er utarbeidet av Stiftelsen Tryggere og DIXI Ressurssenter mot voldtekt. Heftet inneholder relevant informasjon om temaene beskrevet over.

Ta kontakt på telefon 91 76 15 62 eller på epost fagdag@tryggere.no dersom dette er av interesse og du ønsker ytterligere informasjon.

Stiftelsen Tryggere har fått prosjekttilskudd fra Politidirektoratet.
Prosjektets målsettinger er å forebygge kriminalitet i form av vold, digitale krenkelser og seksuelle overgrep (heretter kalt vold) gjennom å:
– Gjennomføre undervisning og opplæring av ungdom ved videregående skoler i Harstad-området slik at de får økt kunnskap om vold, økt bevissthet om hva samtykke innebærer samt økt oversikt over hvilket hjelpetilbud som er relevant for hhv. utsatt og utøver.
– Gjennomføre fagdager for ansatte i skolene og i skolehelsetjenesten slik at de får økt kunnskap om forebygging av vold.
– Gjennomføre temakvelder for foreldre slik at de får økt kunnskap om vold og hvordan de som foreldre kan være ressurs for å forebygge vold og overgrep blant ungdom.
– Vi vil dessuten lage et temahefte som vil inneholde nyttig informasjon om vold, digitale krenkelser og seksuelle overgrep. Temaheftet vil vi distribuere til alle deltakerne i prosjektet. Temaheftet vil være relevant for ungdommer, foreldre og ansatte i hjelpeapparatet i resten av landet.
Prosjektet vil blir gjennomført høsten 2018.

I 2017 gjennomførte vi følgende prosjekter

 

Forebygging av vold og overgrep blant ungdom i Sør-Troms

Prosjektstøtte fikk vi fra Politidirektoratets tilskuddsordning til kriminalitetsforebyggende tiltak. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Harstad Krisesenter, men med Stiftelsen Tryggere som prosjekteier.

Prosjektets målsettinger var å forebygge kriminalitet i form av vold og seksuelle overgrep (heretter kalt vold) gjennom å:

 • Gjennomføre foredrag overfor ungdom slik at de fikk økt kunnskap om vold og hvilke hjelpetilbud som er relevant for hhv. utsatt og utøver. Dette besluttet vi å gjøre for ungdom ved videregående skoler i Harstad. Omtrent 500 ungdommer deltok på foredragene.
 • Gjennomføre en fagdag for ansatte i hjelpeapparatet (som helsesøster, rådgivere, lærere) i temaer om vold og i å benytte voldsforebyggende verktøy, slik at de fikk økt kunnskap om forebygging av vold. Dette besluttet vi å gjøre for ansatte i hjelpeapparatet i kommunene Skånland, Tjeldsund og Evenes. Omtrent 50 fagpersoner deltok på fagdagen.

Som en del av prosjektet laget vi og distribuerte en plakat – «Ressurser mot vold og overgrep». Plakaten er distribuert og henger på mange oppslagstavler på skoler og offentlige kontorer i Harstad-regionen.

 

Tryggere kjæreste – chat og samtaler 2017

Til dette prosjektet mottok vi prosjektstøtte fra Politidirektoratets tilskuddsordning til kriminalitetsforebyggende tiltak.

Formålet med prosjektet var å forebygge kriminalitet gjennom å gi ungdom som har utøvd vold eller overgrep, eller stod i faresonen for å gjøre det, et tilbud om chatte-tjeneste og om individualsamtaler. Med «står i faresonen» menes de som hadde et kontrollbehov, et usunt sinne, som har fått råd av kjæresten om å oppsøke hjelp fordi hun/han følte seg redd og utrygg eller som hadde andre symptomer på at de følte at tilbudet kunne være nyttig for dem.

Chatten var åpen en ettermiddag hver uke fra midten av april til midten av desember, 2-3 timer hver gang. I løpet av prosjektperioden tok 193 ungdommer kontakt med oss via chatten. Dette var et snitt på 8 samtaler per gang chatten var åpen. 118 gutter og 75 jenter tok kontakt. Gjennomsnittsalder på guttene var 20 år og 18 år for jentene. Pågangen på chatten var stor, noe som tydelig viser at ungdom har behov for et slikt tilbud og benytter seg av det når det finnes. De som kontaktet oss var fra alle landets fylker. Flest henvendelser fikk vi fra Oslo, Akershus og Østfold.

Tilbudet om individualsamtaler ble gjennomført i våre lokaler i Oslo, og varte fra slutten av april til midten av desember. Også her opplevde vi stor pågang fra ungdom. Totalt ga vi 10 ungdommer et samtaletilbud: 7 gutter og 3 jenter. 6 hadde utøvd vold mot kjæreste/partner, 3 hadde utøvd vold mot andre bekjente, 1 hadde utøvd vold mot familiemedlemmer. I tillegg tok 5 ungdommer kontakt som vi ikke hadde kapasitet til å gi et tilbud innenfor rammene av prosjekttilskuddet.

 

Sinnemestring for unge voksne

Vi mottok støtte fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging fra tilskuddsordningen for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. 

Målsettingen var å gjennomføre et sinnemestringstilbud for unge voksne der deltakerne skulle lære seg strategier for å erstatte vold og annen usunn sinneatferd med nye og sunne måter å takle sinne på.

Sinnemestringstilbudet rettet seg mot yngre menn og kvinner i aldersgruppen 18 til 26 år som:

 • i sinne har utøvd en form for fysisk, psykisk, materiell eller seksuell vold mot partner, eller som stod i faresonen for å gjøre det
 • og som var motivert til å endre sin måte å takle sinne på.

Vi ga samtaler til 10 deltakere, 5 unge menn og 5 unge kvinner. Gjennomsnittsalderen var 23 år. Yngste deltaker var 16 år, eldste var 26 år. Totalt gjennomførte vi 125 samtaler, 5 samtaler hver uke i omtrent 25 uker. Deltakerne hadde fra 8 til 14 samtaler. 2 av deltakerne hadde barn, og 6 hadde partner (kjæreste/samboer). 6 av deltakerne var bosatt i Oslo, 3 i Akershus og 1 i Østfold.

Alle deltakerne fikk til redusert voldsbruk og annen usunn utagering.

 

Fagdager i Tromsø og Bergen

Vi mottok støtte fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging fra tilskuddsordningen for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Tryggere og DIXI Ressurssenter mot voldtekt, der Stiftelsen Tryggere var prosjekteier.

Vi gjennomførte en fagdag i Tromsø og en i Bergen. Hensikten med fagdagene var å gi deltakerne økt kunnskap om vold og overgrep blant ungdom, slik at de ble bedre i stand til å avdekke, forebygge og bekjempe dette i sine møter med barn og unge.  

Vi hadde 100 påmeldte deltakere i Tromsø og 50 i Bergen. I Tromsø møtte 92 og i Bergen 47. Den største andelen jobbet i skolehelsetjenesten. En betydelig andel jobbet som lærere, rådgivere og rektorer i skoler. I tillegg var det mange som jobbet eller studerte ved universitetene, som jobbet på krisesentre eller støttesentre, som jordmødre, i Røde Kors etc. 

Fagdagen omhandlet følgende temaer:

  • Hva er vold og seksuelle overgrep?
  • Hvor stort er omfanget?
  • Hva kan konsekvensene være av å utsettes for eller utøve denne form for handlinger (inkl. lever i en familie der det er vold)?
  • Hvilke signaler kan tyde på at noen utsettes for eller utøver dette?
  • Hvordan gå frem for å avdekke om noen utsettes for eller utøver slike handlinger (inkl. lever i en familie der det er vold)?
  • Hva man skal gjøre om det fremkommer at noen utsettes for eller utøver vold og overgrep. Her ble informasjon om relevante lokale hjelpetilbud inkludert.

  Temaene ble belyst gjennom forelesning, gruppeoppgaver, diskusjoner i plenum og filmvisning.

  På fagdagen delte vi ut et faghefte til deltakerne. Heftet er utarbeidet av Stiftelsen Tryggere og DIXI Ressurssenter mot voldtekt og inneholdt relevant informasjon om temaene beskrevet over.