Prosjekter - Stiftelsen Tryggere

Prosjekter – forebygging av vold og overgrep

Stiftelsen Tryggere gjennomfører årlig en rekke prosjekter som har som formål å forebygge vold, seksuelle krenkelser og overgrep. Etter mange års erfaring fra arbeid med personer som har utøvd vold eller overgrep, har vi opparbeidet oss masse kunnskap om viktige årsaker til at noen begår vold eller voldtekt. Denne kunnskapen benytter vi inn i prosjekter for å forebygge blant annet:

 • vold i nære relasjoner
 • kjærestevold
 • seksuelle overgrep og voldtekt
 • ulovlig bildedeling

Noen av prosjektene gjennomfører vi i samarbeid med andre organisasjoner. I og med at vi har meget god kompetanse på personer som har utøvd vold, samarbeider vi godt med organisasjoner som har god kompetanse på de som har vært utsatt for vold eller overgrep. Vi har gjennomført flere prosjekter med f.eks. krisesentre og DIXI Ressurssenter mot voldtekt. Andre aktører vi har god erfaring fra å samarbeide med, er f.eks. politiet og konfliktrådet.

På våre nettsider har vi alltid en oversikt over pågående prosjekter. 

 

Prosjekter gjennomført i 2020

I 2020 gjennomførte vi følgende prosjekter:

Bryt voldsarven Vesterålen

Prosjektet ble støttet med midler fra en tilskuddsordning i regi av Bufdir for prosjekter mot vold og overgrep

Kurset Bryt voldsarven ble arrangert på Sortland oktober 2020. Totalt 10 personer deltok (5 par).

På kurset gikk vi gjennom følgende temaer: Ansvar, Sinne, Time-Out, Vold, Motgift mot vold, Familiemønstre, Foreldrerolle og foreldreidentitet, Barns utvikling og Foreldrehjelp mot vold.

Deltakerne ga tilbakemeldinger på kurset, og der fremkom det at de opplevde kurset hadde bidratt til mer trygghet og stabilitet, og dermed også bedre og mer avslappet stemning i familien. Gjennomsnittlig nytteverdi av kurset ble av deltakerne satt til 9 av 10 (1 lavest, 10 høyest).

Sinnemestring for unge voksne 2020

Dette prosjektet ble støttet med midler fra tilskuddsordningen Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, en tilskuddsordning som blir forvaltet av Sekretariatet for konfliktrådene.

Målgruppen for tiltaket var yngre personer i aldersgruppen 18 til 26 år som:

 • i sinne hadde utøvd vold eller stod i faresonen for å gjøre det mot partner og/eller egne barn
 • og som var motivert for å endre sin måte å takle sinne på.

Målsettingen var at deltakerne:

 • klarte å redusere voldsbruk gjennom å lære seg gode strategier og verktøy som de benytter for å håndtere vanskelige situasjoner på en sunn måte
 • ble bevisst det å ta ansvar for egne handlinger
 • ble bevisst hvilke konsekvenser vold og usunn sinneatferd har for seg selv, partner og eventuelle barn
 • lærte seg hvordan de på en bedre måte kan ivareta partner og barn og skape trygghet for dem.

Midlene ga oss kapasitet til å kunne ta imot 15 unge voksne (11 menn, 4 kvinner) til sinnemestringssamtaler.

Vi kartla vold og usunn utagering den siste måneden før oppstart av samtalene og den siste måneden ved avslutning av samtalene. På den måten fikk vi et grunnlag til å vurdere endringer i løpet av samtaletilbudet. I tillegg hadde vi kontakt med deltakernes partnere.

Både deltakerne og partnere rapporterte om:

 • kraftig reduksjon i bruk av vold og annen form for utagering
 • at deltaker i mye større grad brukte strategier som førte til sunn atferd i sinnesituasjoner
 • bedre relasjoner

Fagdager – Vold og overgrep mot ungdom – Alta og Karasjok

Dette prosjektet ble støttet med midler fra tilskuddsordningen Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, en tilskuddsordning som blir forvaltet av Sekretariatet for konfliktrådene.

Fagdagene ble arrangert ble arrangert i samarbeid med DIXI Ressurssenter mot voldtekt. Fagdagene ble gjennomført 21. og 22. oktober 2020 i Alta og Karasjok, og med bistand fra Vestfinnmark Krisesenter og Karasjok kommune.

Totalt samlet fagdagene 60 deltakere. Flere var påmeldt, men på grunn av et lokalt utbrudd i Hammerfest av Covid-19 kort tid før fagdagene var det flere av de påmeldte som ikke kunne eller fikk lov til å delta.

Målsettingen med fagdagene er at deltakerne skal:

 • få økt kunnskap om vold og overgrep
 • bli mer bevisst hvilke signaler som kan tyde på at noen utsettes for eller utøver vold og overgrep
 • lære verktøy som kan benyttes for å avdekke om noen utsettes for eller utøver vold og overgrep
 • blir tryggere på hvordan man skal hjelpe de som utøver eller utsettes for vold og overgrep, inkl. hvilke relevante hjelpetiltak som finnes

Deltakerne fikk utdelt et faghefte utarbeidet av Stiftelsen Tryggere og DIXI. Fagheftet inneholder både relevant informasjon om temaene samt forslag til oppgaver og spørsmål som kan benyttes i forebyggende tiltak.

Ved avslutningen av fagdagen ba vi deltakerne fylle ut et evalueringsskjema der vi stilte spørsmål om i hvor stor grad forventningene ble innfridd og om opplevd nytteverdi av fagdagen. Svarene viser at fagdagen i meget stor grad innfridde forventningene.

På spørsmålet «I hvor stor grad mener du fagdagen har vært nyttig for deg i din jobb?» (score 1-10 der 1 = i svært liten grad og 10 = i svært stor grad) var gjennomsnittscore 8,6.

 

Prosjektide?

Har du en ide til et prosjekt som har som mål å forebygge vold eller overgrep. Og ønsker du noen å samarbeide om prosjektet med? Ta gjerne kontakt med oss så kan vi sammen finne ut om vi skal samarbeide for å gjennomføre ideen din. 

Vi er en stiftelse, og kan derfor søke prosjektstøtte hos en rekke tilskuddsordninger der f.eks. enkeltpersonsforetak eller AS-er ikke kan søke. Dessuten har vi erfaring fra prosjektarbeid, og gjennom samarbeid med oss kan du benytte deg av vårt regnskapssystem, revisor, kontorer etc. 

 

Mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi jobber med voldsforebyggende prosjekter?

Eller har du en ide til et godt forebyggende prosjekt og ønsker å vite mer om hvordan vi kan samarbeide?

I så fall ville vi satt pris på å høre fra deg.

Kontakt oss på 23 23 05 10 eller på post@tryggere.no.