Avsluttede prosjekter i 2017 - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Avsluttede prosjekter i 2017

Forebygging av vold og overgrep blant ungdom i Sør-Troms

Prosjektstøtte fikk vi fra Politidirektoratets tilskuddsordning til kriminalitetsforebyggende tiltak. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Harstad Krisesenter, men med Stiftelsen Tryggere som prosjekteier.

Prosjektets målsettinger var å forebygge kriminalitet i form av vold og seksuelle overgrep (heretter kalt vold) gjennom å:

 • Gjennomføre foredrag overfor ungdom slik at de fikk økt kunnskap om vold og hvilke hjelpetilbud som er relevant for hhv. utsatt og utøver. Dette besluttet vi å gjøre for ungdom ved videregående skoler i Harstad. Omtrent 500 ungdommer deltok på foredragene.
 • Gjennomføre en fagdag for ansatte i hjelpeapparatet (som helsesøster, rådgivere, lærere) i temaer om vold og i å benytte voldsforebyggende verktøy, slik at de fikk økt kunnskap om forebygging av vold. Dette besluttet vi å gjøre for ansatte i hjelpeapparatet i kommunene Skånland, Tjeldsund og Evenes. Omtrent 50 fagpersoner deltok på fagdagen.

Som en del av prosjektet laget vi og distribuerte en plakat – «Ressurser mot vold og overgrep». Plakaten er distribuert og henger på mange oppslagstavler på skoler og offentlige kontorer i Harstad-regionen.

 

Tryggere kjæreste – chat og samtaler 2017

Til dette prosjektet mottok vi prosjektstøtte fra Politidirektoratets tilskuddsordning til kriminalitetsforebyggende tiltak.

Formålet med prosjektet var å forebygge kriminalitet gjennom å gi ungdom som har utøvd vold eller overgrep, eller stod i faresonen for å gjøre det, et tilbud om chatte-tjeneste og om individualsamtaler. Med «står i faresonen» menes de som hadde et kontrollbehov, et usunt sinne, som har fått råd av kjæresten om å oppsøke hjelp fordi hun/han følte seg redd og utrygg eller som hadde andre symptomer på at de følte at tilbudet kunne være nyttig for dem.

Chatten var åpen en ettermiddag hver uke fra midten av april til midten av desember, 2-3 timer hver gang. I løpet av prosjektperioden tok 193 ungdommer kontakt med oss via chatten. Dette var et snitt på 8 samtaler per gang chatten var åpen. 118 gutter og 75 jenter tok kontakt. Gjennomsnittsalder på guttene var 20 år og 18 år for jentene. Pågangen på chatten var stor, noe som tydelig viser at ungdom har behov for et slikt tilbud og benytter seg av det når det finnes. De som kontaktet oss var fra alle landets fylker. Flest henvendelser fikk vi fra Oslo, Akershus og Østfold.

Tilbudet om individualsamtaler ble gjennomført i våre lokaler i Oslo, og varte fra slutten av april til midten av desember. Også her opplevde vi stor pågang fra ungdom. Totalt ga vi 10 ungdommer et samtaletilbud: 7 gutter og 3 jenter. 6 hadde utøvd vold mot kjæreste/partner, 3 hadde utøvd vold mot andre bekjente, 1 hadde utøvd vold mot familiemedlemmer. I tillegg tok 5 ungdommer kontakt som vi ikke hadde kapasitet til å gi et tilbud innenfor rammene av prosjekttilskuddet.

 

Sinnemestring for unge voksne

Vi mottok støtte fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging fra tilskuddsordningen for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. 

Målsettingen var å gjennomføre et sinnemestringstilbud for unge voksne der deltakerne skulle lære seg strategier for å erstatte vold og annen usunn sinneatferd med nye og sunne måter å takle sinne på.

Sinnemestringstilbudet rettet seg mot yngre menn og kvinner i aldersgruppen 18 til 26 år som:

 • i sinne har utøvd en form for fysisk, psykisk, materiell eller seksuell vold mot partner, eller som stod i faresonen for å gjøre det
 • og som var motivert til å endre sin måte å takle sinne på.

Vi ga samtaler til 10 deltakere, 5 unge menn og 5 unge kvinner. Gjennomsnittsalderen var 23 år. Yngste deltaker var 16 år, eldste var 26 år. Totalt gjennomførte vi 125 samtaler, 5 samtaler hver uke i omtrent 25 uker. Deltakerne hadde fra 8 til 14 samtaler. 2 av deltakerne hadde barn, og 6 hadde partner (kjæreste/samboer). 6 av deltakerne var bosatt i Oslo, 3 i Akershus og 1 i Østfold.

Alle deltakerne fikk til redusert voldsbruk og annen usunn utagering.

 

Fagdager i Tromsø og Bergen

Vi mottok støtte fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging fra tilskuddsordningen for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Tryggere og DIXI Ressurssenter mot voldtekt, der Stiftelsen Tryggere var prosjekteier.

Vi gjennomførte en fagdag i Tromsø og en i Bergen. Hensikten med fagdagene var å gi deltakerne økt kunnskap om vold og overgrep blant ungdom, slik at de ble bedre i stand til å avdekke, forebygge og bekjempe dette i sine møter med barn og unge.  

Vi hadde 100 påmeldte deltakere i Tromsø og 50 i Bergen. I Tromsø møtte 92 og i Bergen 47. Den største andelen jobbet i skolehelsetjenesten. En betydelig andel jobbet som lærere, rådgivere og rektorer i skoler. I tillegg var det mange som jobbet eller studerte ved universitetene, som jobbet på krisesentre eller støttesentre, som jordmødre, i Røde Kors etc. 

Fagdagen omhandlet følgende temaer:

  • Hva er vold og seksuelle overgrep?
  • Hvor stort er omfanget?
  • Hva kan konsekvensene være av å utsettes for eller utøve denne form for handlinger (inkl. lever i en familie der det er vold)?
  • Hvilke signaler kan tyde på at noen utsettes for eller utøver dette?
  • Hvordan gå frem for å avdekke om noen utsettes for eller utøver slike handlinger (inkl. lever i en familie der det er vold)?
  • Hva man skal gjøre om det fremkommer at noen utsettes for eller utøver vold og overgrep. Her ble informasjon om relevante lokale hjelpetilbud inkludert.

  Temaene ble belyst gjennom forelesning, gruppeoppgaver, diskusjoner i plenum og filmvisning.

  På fagdagen delte vi ut et faghefte til deltakerne. Heftet er utarbeidet av Stiftelsen Tryggere og DIXI Ressurssenter mot voldtekt og inneholdt relevant informasjon om temaene beskrevet over.