Avsluttede prosjekter i 2019 - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sinnemestring for unge voksne 2019

Dette prosjektet ble støttet med midler fra tilskuddsordningen Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Tilskuddet ble gitt av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. Prosjektperioden var fra midten av april til utgangen av desember.

Målgruppen for tiltaket var yngre personer i aldersgruppen 18 til 26 år som:

  • i sinne hadde utøvd vold eller stod i faresonen for å gjøre det mot partner og/eller egne barn
  • og som var motivert for å endre sin måte å takle sinne på.

Målsettingen var at deltakerne klarte å redusere voldsbruk gjennom å lære seg gode strategier og verktøy som de benytter for å håndtere vanskelige situasjoner på en sunn måte.

Vi fikk midler til å kunne ta imot 14 unge (fire kvinner, ti menn) voksne til sinnemestringstilbudet.

Deltakerne rapporterte om stor reduksjon i bruk av vold (noe som ble bekreftet av partnere). Ved oppstart av samtalene hadde samtlige deltakere utøvde minst en form for vold den siste måneden. Typiske handlinger var slag med flat hand, utskjelling og krenkelser.

Både deltakerne og partnerne rapporterte ved avslutningen av samtalene også om at deltaker i mye større grad brukte strategier som førte til sunn atferd i sinnesituasjoner. Eksempler på sunne strategier er sunn Time-Out, forholde seg rolig og stille spørsmål for å forstå situasjonen riktig og be om hjelp fra partner (ifm. kontakt med barn, f.eks. når barna skulle legge seg, pusse tenner etc.). Dette førte igjen til at deltakerne taklet situasjoner på en sunn og rolig måte der de tidligere hadde reagerte med utagering.

Både deltakerne og partnerne rapporterte om bedre relasjoner. Sitater fra deltakerne som illustrerer dette er:
«Det er mer lek og fjas nå.»
«Barna oppsøker meg i større grad når de trenger trøst eller ønsker å høre et eventyr.»

Kontakt oss på epost post@tryggere.no dersom mer informasjon ønskes.

 

Fagdag på Sortland – Vold og overgrep blant ungdom

Dette prosjektet ble støttet med midler fra tilskuddsordningen Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Tilskuddet ble gitt av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

22. oktober 2019 arrangerte vi i samarbeid med DIXI Ressurssenter mot voldtekt og Sortland kommune en fagdag på Sortland. Tema for fagdagen var vold og overgrep blant ungdom. Omtrent 170 fagfolk fra Vesterålen og Lofoten deltok.

Målsettingen med fagdagen var at deltakerne skulle:

  • få økt kunnskap om vold og overgrep
  • bli mer bevisst hvilke signaler som kan tyde på at noen utsettes for eller utøver vold og overgrep
  • lære verktøy som kan benyttes for å avdekke om noen utsettes for eller utøver vold og overgrep
  • blir tryggere på hvordan man skal hjelpe de som utøver eller utsettes for vold og overgrep, inkl. hvilke relevante hjelpetiltak som finnes

Deltakerne fikk blant annet utdelt et faghefte utarbeidet av Stiftelsen Tryggere og DIXI. Fagheftet inneholder både relevant informasjon om temaene samt forslag til oppgaver og spørsmål som kan benyttes i forebyggende tiltak.

Vi evaluerte fagdagen i to omganger.
Ved avslutningen av fagdagen ba vi deltakerne fylle ut et evalueringsskjema der vi stilte spørsmål om i hvor stor grad forventningene ble innfridd og om opplevd nytteverdi av fagdagen. Svarene viser at fagdagen i meget stor grad innfridde forventningene. På spørsmålet «I hvor stor grad mener du fagdagen har vært nyttig for deg i din jobb?» (score 1-10 der 1 = i svært liten grad og 10 = i svært stor grad) var gjennomsnittscore 8,2.
Den andre evalueringen fant sted omtrent en måned etter gjennomført fagdag. Da sendte vi spørsmål til deltakerne om i hvor stor grad de hadde benyttet seg av kunnskap fra fagdagen. Tilbakemeldingen viser flere at hadde benyttet både powerpoint-presentasjon og innholdet i fagheftet i samtaler med barn og unge. Dette gjaldt definisjoner på vold, seksuell trakassering, overgrep og ulovlig bildedeling. I tillegg hadde noen også gjennomgått andre temaer, som konsekvenser av å utsettes, hva de bør gjøre dersom de opplever noe ubehagelig og hvilke relevante hjelpetilbud som finnes.
Evalueringene viste det samme som for tidligere fagdager vi har arrangert: at kunnskapen er relevant, at den blir benyttet og at nytteverdien oppleves som meget høy.
I tillegg har vi i etterkant av fagdagen mottatt noen forespørsler om ytterligere undervisning, råd og veiledning for personalgrupper og ansatte i barnevernet.

Kontakt oss på epost post@tryggere.no dersom mer informasjon ønskes.