Avsluttede prosjekter i 2018 - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Avsluttede prosjekter i 2018

Sinnemestring for unge foreldre

Tiltaket mottok støtte fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging – tilskuddsordning for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Tiltaket ble gjennomført 2018.

Målsettingen med tiltaket var å gi et sinnemestringstilbud til unge voksne som har utøvd vold mot partner eller stod i faresonen for å gjøre det fordi de slet med å mestre sitt eget sinne. Hensikten med sinnemestringstilbudet var at deltakerne skulle lære seg verktøy for å erstatte vold og annen usunn sinneatferd med nye og sunne måter å takle sinne på. I løpet av prosjektet ga vi et sinnemestringstilbud til i alt 14 personer: 11 menn og 3 kvinner.

Evalueringen viser volden og den usunne utageringen ble kraftig redusert hos de som benyttet seg av tiltaket. I tillegg rapporterte både klientene og partnerne om økt evne til å ta ansvar for egne handlinger, økt bevissthet om voldens konsekvenser, økt kunnskap og bevissthet om det å skape trygghet for partner og barn. 

I tillegg til de som fikk plass på sinnemestringstilbudet, tok ytterligere 9 personer kontakt som vi ikke hadde kapasitet til å gi et tilbud til. Vi informerte dem om andre sinnemestringstilbud men vi vet ikke om de fikk plass på disse.

Dersom mer informasjon om prosjektet eller prosjektrapport ønskes – kontakt oss på post@tryggere.no

 

Fagdag om vold i nære relasjoner

Tiltaket mottok støtte fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging – tilskuddsordning for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Tiltaket ble gjennomført 2018. 

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med DIXI Ressurssenter mot voldtekt og Senter for likestilling – Agder. Fagdagen ble gjennomført 25. oktober i Kristiansand, og totalt 75 personer deltok. Deltakerne var ansatte i skoler, skolehelsetjenesten, barnevernet eller i andre stillinger der de jobbet med barn og unge.

Hensikten med fagdagen var at deltakerne skulle få økt kunnskap om vold og overgrep blant ungdom og i nære relasjoner, slik at de ble bedre i stand til å avdekke, forebygge og bekjempe dette i sine møter med barn og unge. På denne måten ville vi på en effektiv måte spre kunnskap og kompetanse til flere fagpersoner om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner.

Evalueringen ved avslutningen av fagdagen viser at deltakerne har fått økt kunnskap om og lært verktøy i arbeid mot vold og overgrep og de oppga at fagdagen hadde meget høy nytteverdi. I tillegg gjennomførte vi en evaluering omtrent 1 måned etter gjennomført fagdag. Den evalueringen viser at mange allerede hadde begynt å bruke kunnskapen og verktøyene fra fagdagen i arbeidet med ungdom.

I tillegg til de 75 personene som fikk plass på fagdagen tok ytterligere nær 100 personer kontakt med oss fordi de ønsket å delta. Etterspørselen etter tiltaket var derfor meget høy. 

Dersom mer informasjon om prosjektet eller prosjektrapport ønskes – kontakt oss på post@tryggere.no

 

Tryggere ungdom

Tiltaket mottok støtte fra Politidirektoratet – tilskuddsordning til kriminalitetsforebyggende tiltak. Tiltaket ble gjennomført i 2018.

Formålet med tiltaket var å forebygge kriminalitet gjennom å gi ungdom som hadde utøvd vold eller overgrep, eller stod i faresonen for å gjøre det, et tilbud om chatte-tjeneste og om individualsamtaler. Med «står i faresonen» mentes de som hadde et kontrollbehov, et usunt sinne, som hadde fått råd av venn eller bekjent om å oppsøke hjelp eller som hadde andre symptomer på at de følte at tilbudet kunne være nyttig for dem.

Chatten var åpen 18 ganger fra midten av april til slutten av november, 2-3 timer hver gang. I løpet av prosjektperioden tok 129 ungdommer kontakt med oss via chatten. Pågangen på chatten var stor, noe som tydelig viser at ungdom har behov for et slikt tilbud og benytter seg av det når det finnes. De som kontaktet oss var fra alle landets fylker. Flest henvendelser fikk vi fra Oslo, Akershus og Hordaland. Evalueringen fra ungdommene viser at de «i meget stor grad» fikk svar på spørsmålene de stilte oss og at de sa at svarene bidro til at de fikk klarhet i hvordan de skulle løse dilemmaene de stod i.

Tilbudet om individualsamtaler ble gjennomført i våre lokaler i Oslo i perioden april til midten av desember. Også her opplevde vi stor pågang fra ungdom. Totalt ga vi 11 ungdommer et samtaletilbud: 8 gutter og 3 jenter. 7 hadde utøvd vold mot en de ikke hadde en tillitsrelasjon til fra før, 3 hadde utøvd vold mot andre bekjente, 1 hadde utøvd vold mot en vedkommende kjente godt fra før av. I tillegg tok 8 ungdommer kontakt som vi ikke hadde kapasitet til å gi et tilbud innenfor rammene av prosjekttilskuddet. Vi registrerte markante endringer hos de som benyttet seg av samtaletilbudet. Dette gjaldt både endringer i atferd og i bevissthet om hva vold er. Eksempler på endring i atferd var at ungdommene rapporterte om mindre vold og utagering etter avsluttet samtaletilbud enn før.

Dersom mer informasjon om prosjektet eller prosjektrapport ønskes – kontakt oss på post@tryggere.no

 

Forebygging av vold og overgrep i Sør-Troms

Tiltaket mottok støtte fra Politidirektoratet – tilskuddsordning til kriminalitetsforebyggende tiltak. Tiltaket ble gjennomført i 2018.

Formålet med prosjektet var å forebygge vold, digitale krenkelser og seksuelle overgrep blant ungdom i Sør-Troms. Dette gjorde vi gjennom å holde forebyggende foredrag rettet mot alle elevene ved Heggen videregående skoler i Harstad. Totalt 600 elever deltok på foredragene. I tillegg holdt vi temakvelder for elevenes foresatte slik at de fikk økt kompetansen om vold, digitale krenkelser og overgrep. Totalt 60 foresatte deltok. Vi holdt også kompetansehevende foredrag for skolens ansatte om de samme temaene, slik at de fikk kunnskap og verktøy til å forebygge vold og overgrep blant elevene på sin skole. Totalt 70 lærere og ansatte i skolehelsetjenesten deltok. Foredragene og temakvelden ble gjennomført oktober 2018.

I tilknytning til prosjektet laget vi også et temahefte om forebygging av vold og overgrep som ble delt ut til de som deltok på temakvelden for foresatte i tillegg til skolens ansatte.

Evalueringen av undervisningen overfor foreldre/foresatte og skolens ansatte viste at de hadde fått vesentlig økt bevissthet om både hva som defineres som vold og overgrep, om hva ulovlig bildedeling innebærer og styrket kompetanse og økt kunnskap om verktøy for å forebygge vold og overgrep. I tillegg svarte ansatte ved skolen og i skolehelsetjenesten at fagdagen hadde ført til bedre kunnskap og verktøy om hvordan avdekke vold og overgrep og de følte seg tryggere på hvordan avdekke vold og overgrep. Omtrent en måned etter undervisningen for skolens ansatte, fikk vi tilbakemelding fra skolen at noen av lærerne hadde benyttet noen av verktøyene i samtaler med elevene. Fra elevene fikk vi tilsvarende positive tilbakemeldinger, og det fremkom at temaene vi hadde snakket med dem om var blitt en “snakkis” blant ungdommene.

Dersom mer informasjon om prosjektet eller prosjektrapport ønskes – kontakt oss på post@tryggere.no