Seksuell trakassering seksuelle overgrep

Forebygging seksuell trakassering og overgrep

#metoo har virkelig satt seksuell trakassering på dagsorden, og svært mange unge og voksne er opptatt av dette.

Men hva er seksuelle overgrep og seksuell trakassering? Mange har en snever forståelse av hva seksuelle krenkelser og trakassering innebærer og hvor grensene går for hva som er greit og ikke-greit.

På denne siden vil vi først gi deg svar på noen av de spørsmålene vi oftest får omkring seksuell trakassering, seksuelle overgrep og voldtekt. Deretter går vi gjennom hvordan man kan forebygge og bekjempe trakassering og overgrep.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er det viktig å forebygge seksuell trakassering?

Seksuell trakassering, uansett om det er på skolen, i idrettslaget, i foreningen eller på arbeidsplassen, er straffbart og kan få store konsekvenser. Konsekvensene kan gå utover både for den som utsettes for trakasseringen, for den som utøver, for skolen, idrettslaget, foreningen eller på arbeidsplassen. 

Stiftelsen Tryggere gjennomfører årlig en rekke forebyggende tiltak. Dette gjør vi på skoler, på arbeidsplasser, i idrettslag og foreninger.

Utsatt for seksuell trakassering?

Forskning viser at det å bli utsatt for seksuell trakassering kan gå gi mentale og fysiske helseplager, ulike former for stress, nedsatt trivsel og engasjement. Det finnes derfor en rekke ulike tegn som kan indikere at noen er utsatt for trakassering. Imidlertid behøver det ikke å være tilfelle.

Vår erfaring er at dersom noen får en atferdsendring over tid, f.eks.

  • at den som alltid har vært utadvendt og blid plutselig blir innesluttet
  • at den som alltid har vært ansvarsfull og pliktoppfyllende plutselig bare gir f
  • at den som alltid har omgitt seg med mange venner plutselig foretrekker ensomhet

og at de trekkene gir over noe tid, kan være grunn til å undersøke nøyere hva endringene skyldes.

Temaer – forebygging

Vi belyser temaene på ulike måter:

Summeoppgave

Vi begynner ofte med en summeoppgave, f.eks. «Hva forbinder du med seksuelle krenkelser?» I gjennomgangen etter summeoppgaven fremkommer det at mange har vært inne på at dette er uønskede seksuelle hendelser, andre er inne på at det er noe seksuelt som skjer uten samtykke. Vår erfaring er at mange har god kunnskap og sunne holdninger om trakassering, mens andre har liten kunnskap og/eller holdninger som vi blir bekymret av. 

Dilemmaer

seksuell trakassering
Er dette seksuell trakassering?

Vi kan også gi ungdommene dilemmaer de må ta stilling til. Eksempler på slike dilemmaer er hvorvidt det som vises på bilder kan defineres som trakassering. Mange rekker opp en hånd umiddelbart, men så tenker de seg litt om og blir usikre. Er annet spørsmål vi kan stille er «Hva skal til for at dette ikke er en seksuell krenkelse?»

Definisjoner

Vi gjennomgår hva som står i Likestillings- og diskrimineringsloven §13 som er beskrevet over: «Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

I forlengelsen av dette kommer vi inn på hva seksuelle overgrep er. Også her belyser vi temaet gjennom konkrete eksempler, dilemmaer og definisjoner på seksuelle overgrep er. I tillegg går vi nøye gjennom voldtektsparagrafen: Hvordan definerer loven voldtekt? Se lenger nede på siden for informasjon om seksuelle overgrep og voldtekt. Vår erfaring er at mange, både voksne og unge, er usikker på hva som defineres som voldtekt.

Samtykke

Samtykke. Vi er tydelige på at ansvaret for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt ligger hos den personen som begår dette. Imidlertid er det vår erfaring at mange har et lite bevisst forhold til hva samtykke innebærer. Derfor bruker vi en god del tid på dette temaet: gjennom oppgaver og visning av film.

samtykke
Samtykke – bildet er hentet fra «te-filmen»

Sist men ikke minst kommer vi inn på hva man kan gjøre dersom man utsettes for noe av dette, hvem man kan henvende seg til og hvem som kan hjelpe. 

Som med alle foredrag vi holder er temaene tilpasset aldersgruppen på deltakerne. 

Hva er seksuelle overgrep?

Begrepet seksuelle overgrep brukes som en samlebetegnelse for flere typer straffbare handlinger:

Seksuell krenkende atferd er å oppføre seg seksuelt uanstendig. Dette kan gjøres på tre måter: Det kan skje på offentlig sted inkl. sosiale medier og på nettet. Det kan skje overfor noen som ikke vil. Eller det kan skje overfor noen som er under 16 år.

Seksuell krenkende handling som kan være uten samtykke å ta på en annens pupper eller kjønnsorgan. Det er ikke lov å gjøre dette med noen som er under 16 år uansett om han eller hun vil det eller ikke.

Voldtekt. Men før vi går inn på hva en voldtekt er, vil vi definere begrepet seksuell omgang (det er dette begrepet som brukes i voldtektsparagrafen). Seksuell omgang kan være samleie, å stikke en gjenstand inn i en annens tiss eller rumpe eller å føre penis inn i noens munn. Det kan også være å fingre, slikke eller runke noen. Det er ikke lov å gjøre dette med noen som er under 16 år uansett om han eller hun vil det eller ikke.

Hva er voldtekt?

I følge Straffeloven § 291 er voldtekt (våre kommentarer i parantes):

  • å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd
  • ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen (f.eks. sove, dopet ned)
  • eller ved vold eller truende atferd få noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv (f.eks. via webcam)

Dersom du ønsker mer informasjon, inneholder Politiets side om seksuelle overgrep mye nyttig informasjon.

Forebyggende effekt

Grunnen til at vi holder foredrag om seksuelle uønskede handlinger er at vi ønsker at flere skal bli mer bevisst på hva dette kan innebære. Vi opplever så ofte at unge som eldre, på skolene, i idrettshallen, på gaten, på puben, på arbeidsplassen, utsettes for seksuell trakassering. Og vi opplever ofte at både den som utsetter og den som utsettes ikke vet at det er trakassering det handler om. De definerer det som noe mindre alvorlig. Imidlertid kan konsekvensene være store både for den som utsettes og for den som utøver.

Økt bevissthet om hva seksuelle krenkende handlinger innebærer vil i seg selv vil ha en forebyggende effekt. Og vi ønsker ikke at noen hverken skal begå eller utsettes for trakassering eller seksuelle overgrep.  

Her finner du mer informasjon om alle våre forebyggende tiltak.

Tid og form

Ønsker du at vi skal holde et foredrag eller workshop for å forebygge seksuell trakassering og overgrep?

Varigheten på foredragene er rundt 1 – 2 timer, og temaene blir omhandlet gjennom forelesning, film, summeoppgaver og spørsmål/svar i plenum. 

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss enten på telefon eller epost.