Forebygging seksuell trakassering, overgrep og vold

Forebygge vold og seksuell trakassering?

Er du på søk etter tiltak som kan forebygge seksuell trakassering eller overgrep, mobbing eller vold? Ønsker du foredrag eller informasjon om hvor grensene går på sosiale medier, hva som er greit og ikke-greit når det kommer til for eksempel bildedeling?

Ønsker du informasjon om forebyggende tiltak rettet mot barn og unge som:

 • fremmer sunt nettvett?
 • fremmer psykisk helse?
 • øker kunnskap om sunne og usunne relasjoner?

Stiftelsen Tryggere forebygger vold, bildedeling, seksuell trakassering og overgrep. Dette gjør vi gjennom å holde foredrag på skoler, i idrettslag og for organisasjoner over hele landet. Barn og unge er mye mer utsatt for vold, ulovlig bildedeling, seksuell trakassering og overgrep enn «voksne». Det er en av grunnene til at vi i Stiftelsen Tryggere i mange år har gjennomført forebyggende tiltak for ungdom. De siste årene har vi stadig oftere holdt foredrag for foreldre/foresatte, for ansatte i skolene og skolehelsetjenesten og vi har bidratt med forebyggende tiltak i frivillige organisasjoner.

Hvordan forebygge vold og seksuell trakassering?

Stiftelsen Tryggere har gjennom mange år holdt foredrag for ungdom og foresatte. Alle skoler vi har vært på ha invitert oss tilbake. Eksempler er Glemmen vgs i Fredrikstad, Brønnøysund vgs i Brønnøysund, ungdomsskolene i Aurskog-Høland kommune. Grunnen til at de har invitert oss tilbake, er at våre foredrag og forebyggende tiltak har vist seg effektive.

Innhold

På denne siden vil vi gi deg informasjon om våre tiltak for å forebygge vold, ulovlig bildedeling, seksuell trakassering og overgrep. Nederst på siden vil vi gi deg informasjon om noen av de andre forebyggende tiltakene vi gjennomfører. 

Målsetting med forebygging

Foredragene og tiltakene vi gjennomfører har som målsetting å heve kunnskapsnivået om: 

 • seksuell trakassering, overgrep og vold
 • hva som er greit og ikke-greit når det gjelder deling av bilder
 • hva vold og mobbing kan være

Forskning viser at økt kunnskap og bevissthet er forebyggende fordi det fører til at man tidligere trekker seg ut av usunne relasjoner og søker hjelp.

Temaer

Temaer i foredrag for ungdom om vold, nettvett og trakassering

Nedenfor er en kort gjennomgang av noen av temaene vi inkluderer i foredragene for ungdom.

Hva er vold?

Mange av både de som utøver eller utsettes for vold har en svært snever definisjon av «vold«. I foredragene belyser vi vold på ulike måter. Vi kan stille ufarlige spørsmål om hva ungdom forbinder med vold, vi går gjennom en definisjon på vold og ulike former for vold, og vi kan utfordre ungdommenes holdninger knyttet til bruk av vold. Hensikten er å få en økt bevissthet om hva vold er. Økt bevissthet om vold er i seg selv voldsforebyggende.

er dette vold
Er dette vold?

Snitching

Snitching er et tema vi har jobbet med i flere år.

Å «snitche» betyr å fortelle noen, gjerne en voksen, overordnet, en med makt, at noen har gjort noe galt, kanskje en kriminell handling. «Snitche» blir benyttet som noe negativt.

Imidlertid er det å fortelle noen, en voksen, en overordnet, en med makt, om noe galt, ofte betegnet som «å varsle». Og det å varsle, er noe positivt.

Trusselen om å bli stemplet som en «snitch» er vesentlig. «Er du snitch, er du ferdig» er noe vi ofte hører. Og denne trusselen får mange til å holde munn.

Vi tematiserer selvfølgelig snitching i våre foredrag og workshops. For eksempel gjennom å belyse forskjellen på å varsle og å snitche. Og gjennom dilemmaoppgaver, der hver ungdom må ta stilling til hva de ville gjort dersom deres beste venn blir utsatt for trusselen om å være en snitch.

Vi tilpasser oss etter utfordringene i den enkelte kommune eller skole. Noen ganger inngår snitching som 20 minutter av et to-timers foredrag, andre ganger utgjør dette en to-timers workshop.

Universitetet i Sørøst-Norge jobber med et prosjekt om snitching, hvor du finner mye bra informasjon.

Seksuell trakassering og overgrep

#metoo har virkelig satt seksuell trakassering på dagsorden. Men hva er trakassering egentlig? Mange har en snever forståelse av hva seksuell trakassering innebærer og hvor grensene går for hva som er greit og ikke-greit. 

I de forebyggende tiltakene formidler en definisjon på seksuell trakassering og hvilke handlinger trakassering og seksuell krenkelse kan innebære. Dessuten får ungdommene konkrete dilemmaer de skal diskutere og ta stilling til. 

I forlengelsen av seksuell trakassering kommer vi inn på «overgrep». Vi gir en definisjon på hva seksuelle overgrep er.

Visste du at omtrent halvparten av de som har vært utsatt for voldtekt opplevde dette før de fylte 18 år? Vi ønsker ikke at noen hverken skal begå eller utsettes for seksuell trakassering eller overgrep. Hensikten med å holde foredrag om dette er å rydde uklarheter av veien og øke kunnskap om hvor grensene går. Og vi ønsker at unge skal bli tryggere på å søke hjelp dersom de opplever noe ubehagelig.

Her finner du noe mer informasjon om foredrag vi holder for å forebygge seksuell trakassering.

seksuell trakassering
Eksempel på spørsmål: Hva skal til for at dette ikke er seksuell trakassering?

Samtykke

Samtykke er et viktig tema som mange er opptatt av, men som kan være vanskelig. Når vi spør ungdom om hva de forbinder med seksuell trakassering eller seksuelle overgrep, kommer de alltid inn på at det er handlinger «uten samtykke». Men hva er samtykke? Og hvordan kan man gå frem for å forvisse seg om samtykke virkelig foreligger.

samtykke

Temaet tar vi opp gjennom oppgaver ungdommene skal jobbe med i smågrupper, gjennom konkrete historier om gråsoner og gjennom visning av film om samtykke.

Bildet over kjenner de av dere igjen som har sett «te-filmen».

Bildedeling og nakenbilder

Også når det gjelder bildedeling hersker det mye usikkerhet om hva som er greit og ikke-greit. Mange unge oppgir at de utsettes for press om å dele bilder eller video av seg selv.

I våre forebyggende tiltak kommer vi inn på hva forskningen faktisk sier om hvor stor andel unge som har delt nakenbilder av seg selv, og mange får seg en overraskelse over hvor få det faktisk er snakk om. I tillegg går vi gjennom hva loven sier om deling av bilder, også nakenbilder (nudes og dickpics).

dickpics blotting

Hensikten er at ungdommene skal bli tryggere på hva som er greit og hva som ikke er greit. Og hva man bør gjøre dersom man utsettes for press eller noe annet på nett som ikke er greit.

Nettvett

Etter å ha gått gjennom hva som ikke er greit å gjøre på nettet og via digitale medier, jobber vi med ungdommene om hva som er godt nettvett. Dette gjør vi ved å gå gjennom råd fra andre aktører, som f.eks. politiet. Vi gir også ungdommene en oppgave om at de skal lage sine egne regler for nettvett. Og på noen skoler og i noen prosjekter har vi også utarbeidet og distribuert en plakat – «ungdoms regler for sunt nettvett».

nettvett

Og på noen skoler og i noen prosjekter har vi også utarbeidet og distribuert en plakat – «ungdoms regler for sunt nettvett».

Her er et eksempel på en plakat ungdom på videregående skoler i Harstad ga innspill til. Plakaten hadde lang levetid, og tilbakemeldingene var at den var viktig for å forebygge vold, seksuell trakassering og overgrep.

Konsekvenser

Grunnen til at dette er et viktig tema å ta opp, er at mange av de som utøver vold, deler bilder uten samtykke, går over ens grense etc., ikke vet hvor store konsekvensene kan være. Dette kan dreie seg om konsekvenser både for den som utsettes og for seg selv. Vi har derfor sett at det å få økt forståelse av mulige konsekvenser kan har en sterk forebyggende effekt.

Sunne verdier i et kjæresteforhold

Kjærestevold er noe som rammer mange unge. Hva kjennetegner de relasjonene som begge beskriver som sunne og positive? Hva er viktig for å få et kjæresteforhold til å oppleves som godt for begge? Hva søker man egentlig etter i et parforhold?

Ved siden av kunnskap om det usunne som kan være i relasjoner, er vi også opptatt av at ungdom skal bli bevisst det positive. Temaet går vi gjennom både ved å formidle hva gode fagfolk mener er viktig og ved å gi ungdom oppgaver de skal jobbe med i smågrupper.

Respekt for grenser

Vold, seksuell trakassering, ulovlig bildedeling, overgrep osv. har minst en ting til felles – overskridelse av en annens grense. Hva er en grense? Hva er samtykke? Hvordan kan man vite om man går over en annens grense? Og dersom man gjør det – hva må man gjøre for å gjøre det godt igjen?

Dette er spørsmål vi kommer inn på i denne bolken. Hensikten er at man skal bli mer bevisst sine egnes og andres grenser, og dermed lettere kunne respektere disse.

Hvordan søke hjelp?

Hva skal man gjøre dersom man opplever noe ubehagelig? Undersøkelser viser at svært få av de som utsettes for vold, trakassering, overgrep eller andre krenkende opplevelser, søker hjelp eller snakker med andre om det.

Vi ønsker å senke terskelen for å søke hjelp, og dette kan gjøres blant annet ved at ungdommene får vite hvem de kan kontakte. Gode kontaktpersoner kan være både foreldre, lærere, treneren eller andre voksne de stoler på, men også hjelpeinstanser, som f.eks. skolehelsetjenesten.

Et veldig godt nettsted vi alltid anbefaler, er Unge relasjoner. Dette er både et nettsted og en chatt der målgruppen er unge.

Psykisk helse

I all forskning som er gjennomført om vold og overgrep, kommer det frem at personer som har vært utsatt for alvorlig vold og/eller overgrep rapporterer om dårligere psykisk helse enn ikke-utsatte.

En av de viktigste effektene av våre forebyggende tiltak er at de fremmer psykisk helse. Det at vold og seksuelle overgrep forebygges, vil derfor ha en positiv helseeffekt og samfunnsmessig verdi.

Erfaringer og tilbakemeldinger

Årlig (2018 og 2019) gjennomfører vi foredrag og forebyggende tiltak for rundt 10.000 ungdommer ved primært ungdomsskoler, videregående skoler, idrettslag og øvrige frivillige organisasjoner i hele landet.

Erfaringene og tilbakemeldingene viser at foredragene bidrar til:

 • Økt kunnskap og bevissthet om hva som kjennetegner sunne og gode relasjoner
 • Økt kunnskap om vold, trakassering, mobbing og overgrep
 • Lavere terskel for å søke hjelp
 • Økt bevissthet om samtykke og respekt for grenser
 • Mindre trakassering, overgrep, vold og ulovlig bildedeling
 • Bedre nettvett

I tillegg opplever vi at det ofte rapporteres om bedre psykisk helse.
Vi blir ofte invitert tilbake til skoler påfølgende år enten for å holde foredrag for nye kull eller for å gå i dybden på noen av temaene.

Tid og form

Varigheten på foredragene er fra 2 til 6 timer. Dersom varigheten er 6 timer, vil vi gjennomgå alle temaene nevnt over. Ved kortere opplegg vil noen av temaene utgå.

Temaene blir omhandlet gjennom forelesning, film, gruppeoppgaver og diskusjoner. Informasjonen og temaene i foredragene er tilpasset den spesifikke aldersgruppen. Temaene bygger på forskningsbasert kunnskap om vold og risikofaktorer, hva som fungerer i forebyggende tiltak samt hva som viser seg å ha virket i tidligere tiltak vi har gjennomført.

Øvrige forebyggende tiltak

I tillegg til foredrag for barn og unge, gjennomfører vi også følgende tiltak:

Vi holder foredrag for voksne, som foreldre og foresatte, slik at de skal få informasjon om faresignaler, hvordan de skal gå frem dersom de er usikre på om barna utsettes for mobbing, vold eller trakassering. Mer informasjon om foredragene for foresatte finner du her.

Vi bistår både skoler og ungdomsorganisasjoner i konkrete dilemmaer de har hatt knyttet til vold, trakassering og overgrep. Eksempler på slike tiltalt er «regler for å ta bilder ifm. trening og konkurranser» (for en svømmeklubb), samtaler med ungdommer som hadde utøvd eller vært utsatt for krenkelser på skoler og forebyggingspakken.

Vi har et sinnemestringstilbud for de som har utøvd vold eller overgrep, eller som står i faresonen for gjøre det. Tilbudet er åpne for ungdom over hele landet (via video).

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss enten på telefon eller epost.