Forebyggende tiltak mot mobbing, vold, trakassering og overgrep
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Forebyggende tiltak for ungdom

Stiftelsen Tryggere forebygger vold, seksuell trakassering og overgrep. Vi holder foredrag på skoler, idrettslag og organisasjoner over hele landet. Barn og unge er mye mer utsatt for vold, ulovlig bildedeling, seksuell trakassering og overgrep enn «voksne». Det er en av grunnene til at vi i Stiftelsen Tryggere i mange år har gjennomført forebyggende tiltak for ungdom. De siste årene har vi stadig oftere holdt foredrag for foreldre/foresatte, og for ansatte i skolene og skolehelsetjenesten.

forebyggende tiltak ungdom

Årlig holder Stiftelsen Tryggere foredrag for rundt 10.000 ungdommer i hele landet.

Ønsker du informasjon om forebyggende tiltak rettet mot barn og unge som:

 • fremmer sunt nettvett?
 • fremmer psykisk helse?
 • øker kunnskap om sunne og usunne relasjoner?

Da skal du lese videre. På denne siden vil vi gi deg informasjon om våre tiltak for å forebygge vold, ulovlig bildedeling, seksuell trakassering og overgrep mot ungdom. Nederst på siden vil vi gi deg informasjon om foredrag for ansatte i skolene og frivillige organisasjoner, foredrag for foreldre og foresatte samt våre tiltak for ungdom som har utøvd vold eller står i faresonen for å gjøre det.

Målsetting med forebyggende tiltak for ungdom

Foredragene og tiltakene for ungdom har som målsetting å heve kunnskapsnivået om seksuell trakassering og overgrep, hva som er greit og ikke-greit når det gjelder deling av bilder, og hva vold og mobbing kan være. Forskning viser at økt kunnskap og bevissthet er forebyggende fordi det fører til at man tidligere trekker seg ut av usunne relasjoner og søker hjelp.

Temaer i foredrag for ungdom om vold, nettvett og trakassering

foredrag ungdom

Eksempel på temaer vi gjennomgår i våre foredrag for ungdom.

Her er en kort gjennomgang av noen av temaene vi inkluderer i foredragene for ungdom.

Hva er vold?

Mange av både de som utøver eller utsettes for vold har en svært snever definisjon av «vold». I foredragene belyser vi vold på ulike måter. Vi kan stille ufarlige spørsmål om hva ungdom forbinder med vold, vi går gjennom en definisjon på vold og ulike former for vold, og vi kan utfordre ungdommenes holdninger knyttet til bruk av vold. Hensikten er å få en økt bevissthet om hva vold er. Økt bevissthet om vold er i seg selv voldsforebyggende.

foredrag om vold

«Er dette vold?» En måte å belyse temaet på er å gi ungdom dilemmaer de skal ta stilling til på en ufarlig måte.

Forebygging av seksuell trakassering og overgrep

#metoo har virkelig satt seksuell trakassering på dagsorden. Men hva er trakassering egentlig? Mange har en snever forståelse av hva seksuell trakassering innebærer og hvor grensene går for hva som er greit og ikke-greit. I de forebyggende tiltakene formidler en definisjon på seksuell trakassering og hvilke handlinger som faller inn under seksuell trakassering. Dessuten får ungdommene konkrete dilemmaer de skal diskutere og ta stilling til. I forlengelsen av seksuell trakassering går vi gjennom hva seksuelle overgrep er. Også her gir vi en definisjon på seksuelle overgrep. Visste du at omtrent halvparten av de som har vært utsatt for voldtekt opplevde dette før de fylte 18 år? Vi ønsker ikke at noen hverken skal begå eller utsettes for seksuell trakassering eller overgrep. Hensikten med å holde foredrag om dette er å rydde uklarheter av veien og øke kunnskap om hvor grensene går. Og vi ønsker at unge skal bli tryggere på å søke hjelp dersom de opplever noe ubehagelig. Her finner du noe mer informasjon om foredrag vi holder for å forebygge seksuell trakassering.

seksuell trakassering

Definisjon av seksuell trakassering

Samtykke

Et viktig tema som mange er opptatt av, men som kan være vanskelig. Når vi spør ungdom om hva de forbinder med seksuell trakassering eller seksuelle overgrep, kommer de alltid inn på at det er handlinger «uten samtykke». Men hva er samtykke? Og hvordan kan man gå frem for å forvisse seg om samtykke virkelig foreligger. Temaet tar vi opp gjennom oppgaver ungdommene skal jobbe med i smågrupper, gjennom konkrete historier om gråsoner og gjennom visning av film om samtykke. Her finner du mer informasjon om hvordan vi jobber med samtykke.

Deling av bilder

Det samme gjelder her – det hersker mye usikkerhet om hva som er greit og ikke-greit når det gjelder bildedeling. I tillegg oppgir mange unge at de utsettes for press om å dele bilder eller video av seg selv. I våre forebyggende tiltak kommer vi inn på hva forskningen faktisk sier om hvor stor andel unge som har delt nakenbilder av seg selv, og mange får seg en overraskelse over hvor få det faktisk er snakk om. I tillegg går vi gjennom loven sier om deling av bilder, også nakenbilder (nudes og dickpics). Hensikten er at ungdommene skal bli tryggere på hva som er greit og hva som ikke er greit. Og hva man bør gjøre dersom man utsettes for press eller noe annet på nett som ikke er greit. Her finner du noe mer informasjon om hva vi inkluderer i våre forebyggende tiltak om bildedeling og nettvett.

Nettvett

Etter å ha gått gjennom hva som ikke er greit å gjøre på nettet og via digitale medier, jobber vi med ungdommene om hva som er godt nettvett. Dette gjør vi ved å gå gjennom råd fra andre aktører, som f.eks. politiet. Vi gir også ungdommene en oppgave om at de skal lage sine egne regler for nettvett. Og på noen skoler og i noen prosjekter har vi også utarbeidet og distribuert en plakat – «ungdoms regler for sunt nettvett».

ungdommers råd

En av flere plakater vi utformet basert på innspill fra ungdom. Plakaten hang på de relevante skolene i flere år.

Mulige konsekvenser av å utøve eller utsettes

Grunnen til at dette er et viktig tema å ta opp, er at våre erfaringer viser at mange av de som utøver vold, deler bilder av andre uten samtykke, går over ens grense etc., ikke vet hvor store konsekvensene kan være. Dette kan dreie seg om konsekvenser både for den som utsettes og for seg selv. Vi har derfor sett at det å få økt forståelse av mulige konsekvenser kan har en sterk forebyggende effekt.

Sunne verdier i et kjæresteforhold

Hva kjennetegner de relasjonene som begge beskriver som sunne og positive? Hva er viktig for å få et kjæresteforhold til å oppleves som godt for begge? Hva søker man egentlig etter i et parforhold? Ved siden av kunnskap om det usunne som kan være i relasjoner, er vi også opptatt av at ungdom skal bli bevisst det positive. Temaet går vi gjennom både ved å formidle hva gode fagfolk mener er viktig og ved å gi ungdom oppgaver de skal jobbe med i smågrupper.

Respekt for grenser

Vold, seksuell trakassering, ulovlig bildedeling, overgrep osv. har minst en ting til felles – overskridelse av en annens grense. Hva er en grense? Hvordan kan man vite om man går over en annens grense? Og dersom man gjør det – hva må man gjøre for å gjøre det godt igjen? Dette er spørsmål vi kommer inn på i denne bolken. Hensikten er at man skal bli mer bevisst sine egnes og andres grenser, og dermed lettere kunne respektere disse.

Hvordan søke hjelp?

Hva skal man gjøre dersom man opplever noe ubehagelig? Undersøkelser viser at svært få av de som utsettes for vold, trakassering, overgrep eller andre krenkende opplevelser, søker hjelp eller snakker med andre om det. Vi ønsker å senke terskelen for å søke hjelp, og dette kan gjøres blant annet ved at ungdommene får vite hvem de kan kontakte. Gode kontaktpersoner kan være både foreldre, lærere, treneren eller andre voksne de stoler på, men også hjelpeinstanser, som f.eks. skolehelsetjenesten.

Psykisk helse

I all forskning som er gjennomført om vold og overgrep, kommer det frem at personer som har vært utsatt for alvorlig vold og/eller overgrep rapporterer om dårligere psykisk helse enn ikke-utsatte. En av de viktigste effektene av våre forebyggende tiltak er at de fremmer psykisk helse. Det at vold og seksuelle overgrep forebygges, vil derfor ha en positiv helseeffekt og samfunnsmessig verdi.

Erfaringer og tilbakemeldinger

Årlig gjennomfører vi foredrag og forebyggende tiltak for rundt 10.000 ungdommer ved primært ungdomsskoler, videregående skoler, idrettslag og øvrige frivillige organisasjoner i hele landet. Erfaringene og tilbakemeldingene viser at foredragene bidrar til:

 • Økt kunnskap og bevissthet om hva som kjennetegner sunne og gode relasjoner
 • Økt kunnskap om vold, trakassering, mobbing og overgrep
 • Lavere terskel for å søke hjelp
 • Økt bevissthet om samtykke og respekt for grenser
 • Mindre trakassering, overgrep, vold og ulovlig bildedeling
 • Bedre nettvett

I tillegg opplever vi at det ofte rapporteres om bedre psykisk helse.
Vi blir ofte invitert tilbake til skoler påfølgende år enten for å holde foredrag for nye kull eller for å gå i dybden på noen av temaene.

Varigheten på foredragene er fra 2 til 6 timer. Dersom varigheten er 6 timer, vil vi gjennomgå alle temaene nevnt over. Ved kortere opplegg vil noen av temaene utgå.

Temaene blir omhandlet gjennom forelesning, film, gruppeoppgaver og diskusjoner. Informasjonen og temaene i foredragene er tilpasset den spesifikke aldersgruppen. Temaene bygger på forskningsbasert kunnskap om vold og risikofaktorer, hva som fungerer i forebyggende tiltak samt hva som viser seg å ha virket i tidligere tiltak vi har gjennomført.

Øvrige forebyggende tiltak

I tillegg til foredrag for barn og unge, gjennomfører vi også følgende tiltak:

 • Vi holder foredrag og temamøter med voksne som jobber med barn og unge. Mer om foredrag og temamøter for voksne som jobber med barn og unge finner du her.
 • Vi holder foredrag for foresatte og foreldre, slik at de skal få informasjon om faresignaler, hvordan de skal gå frem dersom de er usikre på om barna utsettes for mobbing, vold eller trakassering. Mer informasjon om foredragene for foresatte finner du her.
 • Vi bistår både skoler og ungdomsorganisasjoner i konkrete dilemmaer de har hatt knyttet til vold, trakassering og overgrep. Eksempler på slike tiltalt er «regler for å ta bilder ifm. trening og konkurranser» (for en svømmeklubb), samtaler med ungdommer som hadde utøvd eller vært utsatt for krenkelser på skoler og skolepakken.
 • Vi har et hjelpetilbud i form av sinnemestringstilbud for de som har utøvd vold eller overgrep, eller som står i faresonen for gjøre det. Her kan du lese mer in sinnemestringstilbudet.

Kontaktdata

Ønsker du mer informasjon eller ønsker at vi skal holde foredragene for ungdom på din skole, i ditt idrettslag eller på din fritidsklubb? Ta i så fall kontakt med oss på telefon 23 23 05 10 eller på mail post@tryggere.no.

 

 

 

Her følger noen sitater fra ungdom og lærere som har deltatt på foredragene våre:

Svært nyttig å få informasjon om hva loven som er greit og ikke-greit.
(Elev ved Heggen vgs, Harstad).

Tusen takk for et veldig fint foredrag. Dette burde alle unge i Norge få høre.
(Elev ved Glemmen vgs, Fredrikstad).

Jeg ble overrasket over hva som er ulovlig når det gjelder bildedeling. Tror det er mange som går over streken uten å være klar over det.
(Elev ved Høyanger vgs., Høyanger).

Tydelig og engasjerende budskap. Og forklart på en måte som var lett å forstå.
(Lærer ved Aursmoen skole, Aurskog-Høland).

Vi ser helt klart at foredragene har hatt effekt. Mindre utagering og trakassering. Og temaene, særlig det med samtykke, er blitt en snakkes blant elevene.
(Lærer ved Brønnøy vgs, Brønnøysund.)