For kommuner og organisasjoner | Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

For kommuner, etater og organisasjoner

Handlingsplan mot vold, seksuell trakassering og overgrep i kommuner, etater og organisasjoner

Stiftelsen Tryggere har erfaring og kunnskap om forebygging av vold, seksuell trakassering og overgrep. De siste årene har vi vært i kontakt med kommuner, offentlige etater og private organisasjoner som ønsker å benytte vår kompetanse. Dette har resultert i at vi har gitt råd og bidratt i arbeidet med å etablere og gjennomføre tiltak og planer for å forebygge vold og overgrep.

For å forebygge vold og overgrep i f.eks. en kommune eller organisasjon, mener vi det er nødvendig med tiltak på flere plan:
– Generell kunnskap til alle innbyggerne i kommunen eller medlemmer i organisasjonen. Dette kan for eksempel være informasjon om hva vold, seksuell trakassering og overgrep er, melde- og varslingsplikt og relevant hjelpeapparat.
– Spesifikk kunnskap hos alle som jobber i hjelpeapparatet. Dette dreiser seg ofte om målrettet kompetanseheving hos de som jobber med mennesker eller som har et særskilt ansvar.
– Det må etableres retningslinjer og prosedyrer for hva man skal gjøre dersom vold eller overgrep avdekkes.
– Og sist men ikke minst et tilbud om hjelp til de som enten utsettes for vold eller overgrep, eller som har utøvd dette.

Både forskning og vår erfaring viser at de forebyggende tiltakene med best effekt er de som inneholder punktene nevnt over og som blir gjennomført over tid. Kontakt oss på epost post@tryggere.no eller telefon 23 23 05 10 dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan bistå din kommune eller organisasjon i å lage handlingsplan mot vold og overgrep.