Fagdag Alta 2020 - Vold og overgrep blant ungdom - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fagdag Alta 2020 – Vold og seksuelle overgrep blant ungdom

Oppdatering: Fagdagen ble arrangert i Alta 21. oktober 2020. Totalt 50 deltakere var påmeldt. En kort oppsummering vil legges ut på denne siden om kort tid.

Stiftelsen Tryggere, DIXI Ressurssenter mot voldtekt, Alta krisesenter og SMISO Vest-Finnmark inviterer til gratis fagdag hvor vold og seksuelle overgrep blant ungdom settes i fokus – hvordan avdekke og hjelpe. 

Fagdag - vold og overgrep blant ungdom

Fagdag i Alta 21. oktober 2020 – vold og seksuelle overgrep blant ungdom

Målgruppe

Målgruppe er ansatte i skoler, helse- og omsorgssektoren, frivillige organisasjoner osv. som gjennom sine jobber eller verv møter barn og unge. 

Innhold

Fagdagen vil omhandle følgende temaer:

 • Hva er vold og seksuelle overgrep?
 • Hvor stort er omfanget?
 • Hva kan konsekvensene være av å utsettes for eller utøve denne form for handlinger?
 • Hvilke signaler kan tyde på at noen utsettes for eller utøver vold og overgrep?
 • Hvordan gå frem for å avdekke om noen utsettes for eller utøver slike handlinger?
 • Hva man skal gjøre om det fremkommer at noen utsettes for eller utøver vold og overgrep. Temaene vil belyses gjennom forelesning, gruppeoppgaver, diskusjoner i plenum og filmvisning.

Gjennom fagdagen vil deltakerne: 

 • Få økt kunnskap om vold og overgrep.
 • Bli mer bevisst hvilke signaler som kan tyde på at noen utsettes for eller utøver vold og overgrep.
 • Lære verktøy som kan benyttes for å avdekke om noen utsettes for eller utøver vold og overgrep. 
 • Bli tryggere på hvordan man skal hjelpe dem som utøver eller utsettes for vold og overgrep, inkl. hvilke andre relevante hjelpetiltak som finnes.

Tid og sted

Tid: Fagdagen ble arrangert i Alta onsdag 21. oktober 2020 kl. 0900-1500

Bakgrunn

Forskning viser at vold og seksuelle overgrep er store samfunnsproblem. I rapporten fra den nasjonale forekomststudien om vold og voldtekt i Norge som ble lagt frem i 2014 oppga 21,2 % av kvinnene og 7,8 % av mennene at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Blant kvinnene i studien oppga ni av ti at overgriper var en person de kjente. Videre framkom det at 16 % av menn og 14 % av kvinner rapporterte om mindre alvorlig partnervold. Imidlertid hadde flere kvinner enn menn, 8 % mot 2 %, vært utsatt for alvorlig vold fra partner. 

Det framkommer også at yngre voksne er betydelig mer utsatt for vold enn eldre. Samme rapport viser at nær 10 % av kvinner og 1 % av menn minst en gang i livet har vært utsatt for voldtekt. Av de kvinnene som rapporterte å ha vært utsatt for voldtekt, oppga 40 prosent at kjæreste, partner eller tidligere partner var overgriper. 

Fra tidligere voldsforebyggende prosjekter vi har gjennomført, har vi erfart at skolenes ansatte som lærere, sosialrådgivere og helsesøstre har behov for og ønsker mer kunnskap om vold og seksuelle overgrep slik at de i sine jobber blir tryggere på å: 

 • avdekke vold og overgrep enten i hjemmet eller i kjæresteforhold 
 • hjelpe dem som utsettes eller utøver vold i nære relasjoner, slik at volds- og overgrepsmønstre
  brytes 

Fagdagen er finansiert gjennom prosjektstøtte fra Sekretariatet for konfliktrådene.

Kort om arrangørene:

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Stiftelsenes formål er å hjelpe og støtte personer som har blitt voldtatt og/eller utsatt for andre seksuelle overgrep, samt deres pårørende. Videre skal DIXI spre informasjon om senskader og følgeskader, samt drive holdningsskapende og forebyggende arbeid for å bekjempe voldtekt og overgrep.

 

Stiftelsen Tryggere

Stiftelsen Tryggere sitt fagområde er vold, digitale krenkelser og overgrep. Stiftelsen driver sinnemestringstilbud, forebyggende tiltak særlig rettet mot ungdom, kunnskapsformidling til hjelpeapparatet og rådgivning overfor kommuner og organisasjoner.