Vold og overgrep mot eldre i Norge - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Vold og overgrep mot eldre i Norge

I 2017 la forskerne Sandmoe, Wentzel-Larsen og Hjemdal ved NKVTS frem en rapport fra en undersøkelse om vold og overgrep mot eldre i Norge.
Formålet med undersøkelsen var å få kunnskap om forekomsten av vold og overgrep i befolkningen som er 65 år eller eldre og hvilke relasjoner de voldsutsatte har til utøverne. 2463 personer i alderen 66 til 90 år (1232 menn og 1231 kvinner) besvarte et spørreskjema.

Den samlede forekomsten av vold og overgrep mot eldre hjemmeboende personer etter fylte 65 år, var mellom 6,8 og 9,2 %. Det var ikke signifikante forskjeller mellom kjønnene. Av de 168 personene som oppga at de hadde vært utsatt for vold og overgrep, var det flest som oppga psykiske overgrep (98 personer) etterfulgt av fysisk vold (58 personer), seksuelle overgrep (26 personer) og økonomiske overgrep (21 personer).

Den samlede forekomsten av vold, overgrep og omsorgssvikt i løpet av det siste året, var mellom 5,2 og 7,2 %. Også her var det små kjønnsforskjeller.

For de som hadde blitt utsatt etter fylte 65 år, var utøver i nær relasjon til om lag åtte av ti utsatte. For de som var utsatt i løpet av det siste året, var utøver i nær relasjon til om lag ni av ti utsatte.

Risikoen for å bli utsatt for vold og overgrep i eldre år var betydelig større hvis vedkommende hadde vært utsatt tidligere i livet.

Både kvinner og menn som hadde blitt voldsutsatt etter fylte 65 år, var mindre fornøyd med tilværelsen. De vurderte sin helse som langt dårligere enn de som ikke oppga noen voldserfaring. Flere voldsutsatte rapporterte også at fysisk helse og følelsesmessige problemer begrenset deres vanlige aktiviteter og daglige gjøremål i og utenfor hjemmet og deres sosiale omgang med andre. Den gruppen av respondenter som skilte seg særlig ut, var de som hadde vært utsatt for vold eller overgrep både før og etter at de hadde fylt 65 år. Det er også den gruppen av respondenter med størst andel kroniske lidelser.

Rapporten fra undersøkelsen kan leses og lastes ned her.