Ungdom utøver mindre vold - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

I en artikkel av Frøyland og von Soest, fremkommer det at ungdom i alderen 18-20 år som forteller at de har utøvd fysisk vold det siste året er halvert fra 2007 til 2015. Blant guttene var reduksjonen fra 23 til 13 prosent, blant jentene var nedgangen fra 24 til 12 prosent. I følge forskerne var viktige grunner til reduksjonen en nedgang i ungdommenes alkoholkonsum og det å bli utsatt for vold i hjemmet.

Forskerne analyserte også forskjellen i den fysiske volden utøvd av gutter og jenter. Det var først og fremst i mer alvorlige typer av fysisk vold som slag og spark at forskjellen mellom kjønnene kom frem, hvor gutter var den vanligste utøveren. Kjønnsforskjellen var mindre synlig i mildere typer for voldsutøvelse.

Det var mest vanlig at offeret var var unge de kjente fra før. Imidlertid rapporterte gutter langt oftere enn jenter å ha brukt vold mot ukjente ungdommer. Blant jenter var aggresjonen rettet mot bekjente, både jevnaldrende, kjærester og søsken.

En annen årsak til nedgangen i voldsbruken kan være at fritidsaktivitetene til ungdom i større grad enn før er organisert og under oppsyn av voksne. Det har blitt mindre vanlig at ungdom møtes i større grupper i fritiden og bare henger rundt. Det kan også være en viktig forklaring for nedgangen av vold blant ungdom.

 

Litteraturhenvisning

Frøyland, L.R. & von Soest.,T. (2017). Trends in the Perpetration of Physical Aggression among Norwegian Adolescents 2007–2015. Journal of Youth and Adolescence. Springer forlag 2017. Doi: 10.1007/s10964-017-0793-2