Vold - Hvilke former for vold finnes - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Hva er vold?

Det finnes mange definisjoner av vold. En definisjon som ofte er brukt, er utviklet av Per Isdal ved ATV. Hans definisjon er slik:

Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil (Isdal 2000).

I følge Isdal har vold to avgjørende elementer: Budskapets virksomme element: påføring av skade, smerte, frykt eller krenkelse. Målrettet (funksjonelt) element: et forsøk på å påvirke eller styre atferden til et annet menneske.

En annen måte å definere vold på, er gjennom å se på ulike former for vold. Nedenfor er listet opp 5 ulike former for vold: fysisk, psykisk, materielt, seksuelt og latent. I tillegg nevner vi digital vold – en form for vold som rammer mange unge.

Fysisk

Enhver form for fysisk handling som skader, skremmer, krenker eller kontrollerer et annet menneske. Dette kan være slag, spark, lugging, dytte, riste, ørefik, kvelertak, holde noen nede, fysisk hindre noens bevegelsesfrihet, binde noen, brennmerke noe, biting, bruk av våpen eller slå noen med en gjenstand, kaste en gjenstand på noen.

Psykisk

Enhver form for atferd ved bruk av ord eller handling som skader, sårer, skremmer eller kontrollerer et annet menneske. Former for psykiske voldelige handlinger er utskjelling, trusler, sårende kritikk, ydmyke, ignorere, utspørring, uriktige anklager, degraderende atferd som å kalle en person noe dårlig eller uverdig, innsnevring av en annens frihet.

Psykisk vold kan også være mangel på handling, f.eks. taushet, neglisjering, isolere noen.

Kontrollerende atferd gjennom for eksempel å kontrollere partnerens Facebook-profil eller epost-konto. Økonomisk kontroll, f.eks. ved å kontrollere noens pengebruk, påvirke noens arbeidsforhold.

Materiell

Enhver form for atferd som er rettet mot gjenstander, som skader, skremmer, smerter eller krenker en annen person. Materiell voldelig atferd kan være å sparke inn en dør, slå i bordet eller veggen, knuse et bilde, slå i veggen rett ved siden av et menneske, rive i stykker klær, rasere inventar. Det å se noen knuse eller ødelegge en gjenstand i sinne kan være skremmende.

Seksuell

Enhver form for seksuell motivert handling som smerter, skader, skremmer eller krenker et annet menneske: voldtekt eller forsøk på voldtekt, forsøk på sex uten samtykke f.eks. når en person er full eller sover, manipulering til seksuell handling man egentlig ikke har lyst til, seksuell aktivitet mens andre ser på uten samtykke.

Latent

Latent vold er den voldelige atferden som virker i kraft av sin mulighet. Det å ha opplevd at en person er voldelig gjør at en vet det kan skje igjen. Volden er da tilstede i kraft av sin mulighet, og den styrer andre mennesker ved at de blir vare på stemninger, stemmebruk, hvordan noen åpner en dør, går på osv. Risiko for ny vold kan styre alt den voldsutsatte gjør uten at det foreligger en aktiv aggressiv atferd.

Digital

Med digital vold menes trusler og trakassering via meldinger, overvåking og kontroll via mobiltelefon eller sosiale medier, eller stygge meldinger postet på nett.

STIR-undersøkelsen ble digitalt voldelige handlinger definert slik:

”Har noen av dine partnere noen gang gjort noen av disse tingene mot deg ved bruk av mobiltelefon, PC eller nettbrett?”:

  • Skjelt deg ut eller sendt deg stygge meldinger?
  • Lagt ut stygge meldinger om deg på nettet slik at andre kunne se dem?
  • Sendt deg truende meldinger på nettet eller gjennom mobiltelefon?
  • Prøvd å kontrollere hvem du kan være venn med eller hvor du kan gå?
  • Holdt konstant oppsikt med hva du har gjort/ hvem du har møtt, for eksempel ved å sende deg meldinger eller sjekke nettsidene dine på sosiale media hele tiden?
  • Brukt mobiltelefon eller sosiale media for å hindre dine venner i å like deg, for eksempel ved å gi seg ut for å være deg og sende stygge meldinger til vennene dine?

Vår erfaring er at mange ikke vet at det er digital vold det de utøver, og at det dermed er straffbart. Her er en artikkel som vi bidro til om digital vold.

Voldsforebygging

Stiftelsen Tryggere forebygger vold og overgrep på mange ulike måter:

Kontakt oss på telefon 23 23 05 10 eller mail post@tryggere.no dersom du ønsker å vite mer om hva vi kan bidra med.

Litteratur:

Isdal, P. (2000). Meningen med volden. Oslo: Kommuneforlaget.